Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-7301-12.03.2021 г.

статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
До: ВАСКО ЯНКОВ ШУКАЛСКИ До: НИКОЛАЙ ЯНКОВ ШУКАЛСКИ До: ВЕНЕТКА СТОЙНЕВА ЛУДАЧКА До: ЮЛИАНА БОЖИЛОВА – ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ, ГР. КЮСТЕНДИЛ
Подразделения

    УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСКО ШУКАЛСКИ,
УВАЖАЕМИ Г-Н НИКОЛАЙ ШУКАЛСКИ,
    УВАЖАЕМА Г-ЖО ВЕНЕТКА ЛУДАЧКА,
    УВАЖАЕМА Г-ЖО ЮЛИАНА БОЖИЛОВА,

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-446304-30.09.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-2906-12.03.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. КЮСТЕНДИЛ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Ваксево за поземлен имот с идентификатор 10050.73.3, поземлен имот с идентификатор 10050.73.97, поземлен имот с идентификатор 10050.73.3, сграда с идентификатор 10050.73.3.1, сграда с идентификатор 10050.73.3.2, сграда с идентификатор 10050.73.3.3, сграда с идентификатор 10050.73.3.4, състоящо се в отстраняване на явна фактическа грешка в одобрена кадастрална карта.
Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 10050.73.3, поземлен имот с идентификатор 10050.73.97, поземлен имот с идентификатор 10050.73.3, сграда с идентификатор 10050.73.3.1, сграда с идентификатор 10050.73.3.2, сграда с идентификатор 10050.73.3.3, сграда с идентификатор 10050.73.3.4, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-2906-12.03.2021 г. на началника на СГКК - ГР. КЮСТЕНДИЛ и скицата – проект към нея.
След изтичане на 7-дневния срок от поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Кюстендил и публикуването му на електронната страница на АГКК, заповедта се счита за съобщена и може да бъде обжалвана в посочения в нея срок. 

Приложение: Заповед № 18-2906-12.03.2021 г. и скица проект № 15-947090-13.10.2020 г.

    

ИНЖ. АНТОН МЛАДЕНОВ
Началник на Службата по геодезия, 
картография и кадастър  КЮСТЕНДИЛ
Изготвил: инж. Ралица Лефтерова – гл. експ. СПК
 

slogan bg