Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-640-07.01.2021г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО: ДОБРИНКА ДОЙЧИНОВА ПЕТРОВА ДО: ЦВЕТЕЛИНА РАЙЧЕВА ПЕТРОВА ДО: ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА ДО: КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ ДО: ЕЛИ ЦВЕТАНОВА ЗЛАТЕВА ДО: РОЗА ЦВЕТАНОВА КАРКЕЛЕВА
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)  и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-544052-28.11.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-12006-07.12.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.София, състоящо се в в корекция на югозападната граница на поземлен имот с идентификатор 68134.8270.85 в съответствие с югозападната граница на УПИ XVII-71, кв.6 по плана на гр. София, м. „кв. Сеславци“, одобрен със Заповед №5611/12.10.1955г., съгласно представени документи, по проект на правоспособно лице по ЗКИР.
Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори 68134.8270.85, 68134.8270.87, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-12006-07.12.2020 г. на началника на СГКК - ГР. СОФИЯ и скицата – проект към нея.

Приложение:  копие на Заповед № 18-12006-07.12.2020 г. и копие на скица проект;

    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………
    / инж. Момчил Терзийски /

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 08.01.2021г.
 

slogan bg