Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-6236-04.03.2021 г.

статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО:МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА, ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
Подразделения

Изходящ № 24-6236-04.03.2021 г. 
ДО:
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ

У В Е ДО М Л Е Н И Е
На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-65655-08.02.2021 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-2500-04.03.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. КЮСТЕНДИЛ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Кюстендил за поземлен имот с идентификатор 41112.503.4205, сграда с идентификатор 41112.503.4205.1, сграда с идентификатор 41112.503.4205.2, сграда с идентификатор 41112.503.4205.3, поземлен имот с идентификатор 41112.503.4206, състоящо се в отстраняване на непълнота или грешка – отразяване на реалното положение на границите на имота и коригириране на контура на сграда с идентификатор 41112.503.4205.1, съгласно приложените към заявлението документи и геодезически измервания.
Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 41112.503.4205, сграда с идентификатор 41112.503.4205.1, сграда с идентификатор 41112.503.4205.2, сграда с идентификатор 41112.503.4205.3, поземлен имот с идентификатор 41112.503.4206, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-2500-04.03.2021 г. на началника на СГКК - ГР. КЮСТЕНДИЛ и скицата – проект към нея.

Приложение: Заповед № 18-2500-04.03.2021 г. и скица проект № 15-129179-09.02.2021 г.

С уважение,

ИНЖ. АНТОН МЛАДЕНОВ
Началник на Служба по геодезия,
картография и кадастър – Кюстендил

Изготвил: инж. Мария-Ирина Атанасова, старши експерт „АО“

ЗАПОВЕД

№ 18-2500-04.03.2021 г.

На основание чл. 54, ал. 4, във връзка с чл. 54, ал. 1 и чл. 51, ал. 1, т. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър, заявление вх. № 01-65655-08.02.2021 г. от ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ и Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри № 25-30055-05.02.2021 г., издадено от СГКК – гр. ГР. КЮСТЕНДИЛ 

ОДОБРЯВАМ:

Изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, EKATTE 41112, общ. Кюстендил, одобрена със заповед № РД-18-96 / 28.10.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 08.03.2017 г.,   съгласно скица - проект № 15-129179-09.02.2021 г., състоящо се в:
отстраняване на непълнота или грешка – отразяване на реалното положение на границите на имота и коригириране на контура на сграда с идентификатор 41112.503.4205.1, съгласно приложените към заявлението документи и геодезически измервания.

Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 41112.503.4205:
данни преди промяната: площ: 816 кв. м, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), собственост на 
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СТОИМЕНОВ въз основа на документ:
Договор за делба № 231 том 2 рег. 3339 от 01.12.2004г., издаден от СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯTA

данни след промяната: площ: 797 кв. м, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), собственост на 
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ въз основа на документ:
Нотариален акт № 2 том 23 рег. 5602 дело 2398 от 20.12.2019г., издаден от СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯTA;

поземлен имот с идентификатор 41112.503.4206:
данни преди промяната: площ: 708 кв. м, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), собственост на 
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА въз основа на документ:
Договор за делба № 231 том 2 рег. 3339 от 01.12.2004г., издаден от СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯTA

данни след промяната: площ: 727 кв. м, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), собственост на 
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА въз основа на документ:
Договор за делба № 231 том 2 рег. 3339 от 01.12.2004г., издаден от СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯTA;

сграда с идентификатор 41112.503.4205.1:
данни преди промяната: площ: 93 кв. м, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна, собственост на 
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СТОИМЕНОВ въз основа на документ:
Други дело 762 от 30.11.2004г., издаден от КЮСТЕНДИЛСКИ РАЙОНЕН СЪД,

данни след промяната: площ: 128 кв. м, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна, собственост на 
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ въз основа на документ:
Нотариален акт № 2 том 23 рег. 5602 дело 2398 от 20.12.2019г., издаден от СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯTA;

сграда с идентификатор 41112.503.4205.3:
данни преди промяната: площ: 30 кв. м, предназначение: Постройка на допълващото застрояване, собственост на 
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СТОИМЕНОВ въз основа на документ:
Други дело 762 от 30.11.2004г., издаден от КЮСТЕНДИЛСКИ РАЙОНЕН СЪД,

данни след промяната: площ: 30 кв. м, предназначение: Постройка на допълващото застрояване, собственост на 
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ въз основа на документ:
Нотариален акт № 2 том 23 рег. 5602 дело 2398 от 20.12.2019г., издаден от СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯTA;

Заличени обекти от КККР:
сграда с идентификатор 41112.503.4205.2:
площ: 27 кв. м, предназначение: Постройка на допълващото застрояване, собственост на 
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СТОИМЕНОВ въз основа на документ:
Други дело 762 от 30.11.2004г., издаден от КЮСТЕНДИЛСКИ РАЙОНЕН СЪД;

Промени в данните за собственост и собственици за:
поземлен имот с идентификатор 41112.503.4205:
собственост на 
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ въз основа на документ:
Нотариален акт № 2 том 23 рег. 5602 дело 2398 от 20.12.2019г., издаден от СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯTA;
сграда с идентификатор 41112.503.4205.1:
собственост на 
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ въз основа на документ:
Нотариален акт № 2 том 23 рег. 5602 дело 2398 от 20.12.2019г., издаден от СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯTA;

    
Заповедта да се съобщи по реда на АПК на следните заинтересовани лица, съгласно чл. 54, ал. 4 от ЗКИР: МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА, ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
Съгласно чл. 54, ал. 6 от Закона за кадастъра и имотния регистър, заповедта подлежи на обжалване, в 14- дневен срок от съобщаването ѝ по реда на АПК пред Административен съд - ГР. КЮСТЕНДИЛ.

    Приложение: скица – проект № 15-129179-09.02.2021 г.

Заповедта да се връчи на Мария-Ирина Атанасова за изпълнение.

ИНЖ. АНТОН МЛАДЕНОВ
Началник на Служба по геодезия,
картография и кадастър – Кюстендил

slogan bg