Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-5823-26.02.2021 г.

статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
Дo: АЛДОМИР СТОЯНОВ АНГЕЛОВ Като н-к на НАДЖИЕ КАДИР ГР. РУСЕ, УЛ. СЕНТ УАН 20 Дo: ДАНИЕЛ СТОЯНОВ КАЛИНОВ Като н-к на НАДЖИЕ КАДИР ГР. РУСЕ, УЛ. СЕНТ УАН 20 Дo: СВЕТОСЛАВ СТОЯНОВ КАЛИНОВ Като н-к на НАДЖИЕ КАДИР ГР. РУСЕ, УЛ. СЕНТ УАН 20 Дo: АНТОНИНА СТОЯНОВА КАЛИНОВ Като н-к на НАДЖИЕ КАДИР ГР. РУСЕ, УЛ. СЕНТ УАН 20 Дo: ТОНИ-СТЕФАН РУСАНОВ-ЕООД ГР. РУСЕ, ПЛ. ДУНАВ 2, ВХ.2, ЕТ. 6 До: РУМЯНА НАЧЕВА КЮРАНОВА С. ЧЕЛОПЕЧ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ УЛ. СТАРА ПЛАНИНА 3 До: НАЧО ИВАНОВ ЖЕЛЕЗЧЕВ ГР. РУСЕ, УЛ. СЕНТ УАН 20
Подразделения

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РУМЯНА НАЧЕВА КЮРАНОВА, АНТОНИНА КАЛИНОВА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОНИ-СТЕФАН РУСАНОВ-ЕООД, НАЧО ИВАНОВ ЖЕЛЕЗЧЕВ, АЛДОМИР АНГЕЛОВ, СВЕТОСЛАВ КАЛИНОВ, ДАНИЕЛ КАЛИНОВ

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4  от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-32391-22.01.2021 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-2332-26.02.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. РУСЕ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Русе за поземлен имот с идентификатор 63427.2.3064, състоящо се в отразяване на действителното положение на границите на сграда с проектен идентификатор 63427.2.3064.7.
Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 63427.2.3064, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-2332-26.02.2021 г. на началника на СГКК - ГР. РУСЕ.

Приложение: Заповед № 18-2332-26.02.2021 г.

    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. РУСЕ:…………………
    / инж. Диана Иванова /

Уведомлението ще е поставено на таблото в СГКК – Русе на 05.04.2021 г.
 

slogan bg