Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-4617-16.02.2021 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
До: наследници на Харалампи Славев Бойков МЕТОДИ БОГОМИЛОВ МЕТОДИЕВ АНЕЛИЯ ЗДРАВЧОВА КРУМОВА БОРЯНА ИЛЧОВА АНДОНОВА ФИЛКА МИХАЙЛОВА СТОЯНОВА ВЕСЕЛИНКА ДИМИТРОВА БЛАГОЕВА ЛЮБОМИР ЙОРДАНОВ ЯНЬОВ МИЛЕНА ЙОРДАНОВА ЯНЬОВА
Подразделения

УВАЖАЕМ Г-Н МЕТОДИЕВ, УВАЖАЕМА Г-ЖО КРУМОВА,
УВАЖАЕМИ Г-ЖО АНДОНОВА, УВАЖАЕМА Г-ЖО СТОЯНОВА, 
УВАЖАЕМА Г-ЖО БЛАГОЕВА,УВАЖАЕМИ Г-Н ЯНЬОВ, 
УВАЖАЕМА Г-ЖО ЯНЬОВА,
Във връзка с искане вх. № 01-40366-26.01.2021 г. от Снежа Йорданова Илиева, на основание чл. 35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че със заповед № 18-1857-16.02.2021 г. на Началника на СГКК Кюстендил е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на обект имот,  дворно място извън регулационния план на с. Ръсово, общ. Кюстендил, махала „Билките“.
Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри е инж. Сашо Ангелов, вписано в регистъра по чл. 12, т. 7 от ЗКИР въз основа на заповед № 300-2-288/07.10.2002 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Съгласно заповед № 18-1857-16.02.2021 г., в срок от 14 дни от съобщаването на настоящата заповед, собствениците на имоти, намиращи се на територията на определения район, са длъжни да означат на свои разноски границите на имотите си.
ИНЖ.РАЛИЦА ЛЕФТЕРОВА 
Началник на Службата по геодезия, 
картография и кадастър  КЮСТЕНДИЛ
/съгл. Заповед №18-1731/12.02.2021г./
 

slogan bg