Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-4478-15.02.2021 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
До: ВЕНЦИСЛАВ ЗДРАВЧОВ ГЕОРГИЕВ КИРИЛ СТОЙЧЕВ ФИЛИПОВ СВЕТОСЛАВ МИХАЙЛОВ СТАНОЕВ ИВАЙЛО МИХАЙЛОВ СТАНОЕВ ВАСИЛКА ГРИГОРОВА СТАНОЕВА ВАСИЛ СТОЙЧЕВ СТАНОЕВ МИЛА ХРИСТОВА ПАЛАКАРСКА ПЛАМЕН ИВАНОВ САВОВ МАРИЯНА ЗДРАВКОВА ГЕОРГИЕВА ВАЛЕНТИН ДЕНЧЕВ БЕЛЧЕВ ПЕТЪР ДЕНЕВ БЕЛЧЕВ ЛЮБЕН КИРИЛОВ ТЕМЕЛАКИЕВ ИВАН КИРИЛОВ ТЕМЕЛАКИЕВ ЛЮБКА ДОБРЕВА ДОБРЕВА СТОЯН ДОБРЕВ ПАЛАКАРСКИ ТЕМЕЛАЧКО ДОБРЕВ ПАЛИКАРСКИ ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА КАТЯ ИВАНОВА СТАМЕНОВА ВИЛИ ИВАНОВА ПАЧАРЪЗОВА БИЛЯНА ИВАНОВА ДАНГОВА ОБЩИНА ДУПНИЦА
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 09-145905-04.12.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-1792-15.02.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. КЮСТЕНДИЛ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Пиперево за поземлен имот с идентификатор 56349.200.44, поземлен имот с идентификатор 56349.200.92, поземлен имот с идентификатор 56349.200.101, поземлен имот с идентификатор 56349.200.113, поземлен имот с идентификатор 56349.200.93, сграда с идентификатор 56349.200.93.1, сграда с идентификатор 56349.200.93.2, състоящо се в отстраняване на непълноти и/или грешки в КККР.
Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 56349.200.44, поземлен имот с идентификатор 56349.200.92, поземлен имот с идентификатор 56349.200.101, поземлен имот с идентификатор 56349.200.113, поземлен имот с идентификатор 56349.200.93, сграда с идентификатор 56349.200.93.1, сграда с идентификатор 56349.200.93.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-1792-15.02.2021 г. на началника на СГКК - ГР. КЮСТЕНДИЛ и скицата – проект към нея.

Приложение: Заповед № 18-1792-15.02.2021 г. и скица проект № 15-154192/15.02.2021 г.

С уважение,

ИНЖ. РАЛИЦА ЛЕФТЕРОВА 
Заповед №18-1731/12.02.2021г.
Началник на Служба по геодезия,
картография и кадастър – Кюстендил
 

slogan bg