Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-32199-23.11.2021г.

статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ЦВЕТАНА КОЧЕВА
Подразделения

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦВЕТАНА КОЧЕВА,
На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. рег. № 01-598676-25.10.2021 г. и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-282289-28.09.2021 г. е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлени имот с идентификатор 44327.503.432, с адрес: гр. Луковит, община Луковит, област Ловеч, ул. Предел и одобрена със Заповед № РД-18-34/10.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Изменението се изразява в нанасяне на два нови имота изцяло попадащи в недвижим поземлен имот с идентификатор 44327.503.432, и се извършва въз основа на чл. 75 от Наредба № РД-02-20-05/15.12.2016 г. за съдържанието създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, във връзка с чл. 54 от ЗКИР. Към проекта за изменнение са приложени геодезическите измервания, документи удостоверяващи правото на собственост и др.
На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от изтичане на срока, за който уведомлението е поставено на таблото в СГКК – Ловеч и е публикувано на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите по изработената преписка, въз основа на които е издадено Удостоверение № 25-282289-28.09.2021 г., в сградата на СГКК – Ловеч, и да направите писмени искания и възражения, и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.
Документите може да изпратите или представите на адрес: на адрес: гр. Ловеч, бул. „България“ № 3, ет. 4.
При непредставяне в посочения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по Заявление № 01-598676-25.10.2021 г., СГКК – Ловеч ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлени имот с идентификатор 44327.503.432, като в срока по чл. 57 от АПК  ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. 

За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 18а от АПК.

Приложение: Графична част към удостоверение за приемане на проект.

НАЧАЛНИК НА СГКК-ЛОВЕЧ:...………......………......
/инж. Михаил Киров/

 Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 24.11.2021 г..

Дата на сваляне от таблото и премахване от електронната страница на АГКК: 02.12.2021 г. 
 

slogan bg