Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-31595-17.11.2021 г.

статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ – ЖИЛИЩА, АПАРТАМЕНТИ И ГАРАЖИ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 39970.501.917.1 ДО ОБЩИНА КРУМОВГРАД ДО МИРОСЛАВ АСЕНОВ БОРАДЖИЕВ ДО АНГЕЛ ЙОСИФОВ САВЧЕВ ДО: МЕХМЕД АХМЕД АХМЕД
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-550638-01.10.2021 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-12928-17.11.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. КЪРДЖАЛИ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Крумовград за сграда с идентификатор 39970.501.917.1, състоящо се в отстраняване на непълнота и грешка в КККР, представляваща коригиране на етажността на сграда с идентификатор 39970.501.917.1 и обособяване на нови самостоятелни обекти – жилища, апартаменти, съгласно одобрен архитектурен проект – обособява се етаж на ниво -1, на който се преместват обособените на етаж 0 самостоятелни обекти – гаражи, а на етаж 0 се обособяват нови  самостоятелни обекти – жилища, апартаменти..
Изменението засяга сграда с идентификатор 39970.501.917.1 и разположени в нея  самостоятелни обекти с идентификатори 39970.501.917.1.51, 39970.501.917.1.52, 39970.501.917.1.53, 39970.501.917.1.54, 39970.501.917.1.55, 39970.501.917.1.70 и 39970.501.917.1.71, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление /поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Кърджали и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър/, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-12928-17.11.2021 г. на началника на СГКК - ГР. КЪРДЖАЛИ, схемите – проект, схема – проект на етажите и схема на самостоятелните обекти по етажи преди промяната към нея.
При несъгласие с издадения административен акт може да го обжалвате по указания в него ред.

Приложение: Заповед № 18-12928-17.11.2021 г. и схеми-проект № 15-1250659-17.11.2021 г. и 15-1250638-17.11.2021 г., схема – проект на етажите, схема на самостоятелните обекти по етажи преди промяната

    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. КЪРДЖАЛИ:…………………
    / инж. Саша Зафирова /

ЗАПОВЕД

№ 18-12928-17.11.2021 г.

На основание чл. 54, ал. 4, във връзка с чл. 54, ал. 1 и чл. 51, ал. 1, т. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър, заявление вх. № 01-550638-01.10.2021 г. от Мирослав Асенов Бораджиев и Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри № 25-276558-23.09.2021 г., издадено от СГКК – ГР. КЪРДЖАЛИ 

ОДОБРЯВАМ:

Изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Крумовград, EKATTE 39970, общ. Крумовград, одобрена със заповед № РД-18-96 / 30.12.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК и съгласно схеми - проект № 15-1250659-17.11.2021 г. и 15-1250638-17.11.2021 г., схема – проект на етажите, схема на самостоятелните обекти по етажи преди промяната, състоящо се в:
Отстраняване на непълнота и грешка в КККР, представляваща коригиране на етажността на сграда с идентификатор 39970.501.917.1 и обособяване на нови  самостоятелни обекти – жилища, апартаменти, съгласно одобрен архитектурен проект – обособява се етаж на ниво -1, на който се преместват обособените на етаж 0 самостоятелни обекти – гаражи, а на етаж 0 се обособяват нови  самостоятелни обекти – жилища, апартаменти.

Нанасяне на нови обекти в КККР:
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 39970.501.917.1.70:
№ на етажа 0, площ по документ: няма данни, няма данни за собственост;

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 39970.501.917.1.71:
№ на етажа 0, площ по документ: 64.57 кв. м, собственост на МИРОСЛАВ АСЕНОВ БОРАДЖИЕВ въз основа на документ: Нотариален акт № 52 том VІІ рег. 1348 дело 1265 от 11.10.2006г., издаден от Служба по вписванията гр.Крумовград;

Промяна в местоположението на съществуващи обекти в КККР:
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 39970.501.917.1.51:
данни преди промяната: № на етажа 0, площ по документ: 21.15 кв. м, собственост на АНГЕЛ ЙОСИФОВ САВЧЕВ въз основа на документ: Договор  от 1994г., издаден от Община Крумовград,
данни след промяната: № на етажа -1, площ по документ: 21.15 кв. м, собственост на АНГЕЛ ЙОСИФОВ САВЧЕВ въз основа на документ: Договор  от 1994г., издаден от Община Крумовград;

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 39970.501.917.1.52:
данни преди промяната: № на етажа 0, площ по документ: няма данни, няма данни за собственост,
данни след промяната: № на етажа -1, площ по документ: няма данни, няма данни за собственост;

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 39970.501.917.1.53:
данни преди промяната: № на етажа 0, площ по документ: няма данни, собственост на МЕХМЕД АХМЕД АХМЕД въз основа на документ: Други № 140 том V от 27.09.1990г., издаден от СД"ИСС" КЪРДЖАЛИ,
данни след промяната: № на етажа -1, площ по документ: няма данни, собственост на МЕХМЕД АХМЕД АХМЕД въз основа на документ: Други № 140 том V от 27.09.1990г., издаден от СД"ИСС" КЪРДЖАЛИ;

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 39970.501.917.1.54:
данни преди промяната: № на етажа 0, площ по документ: няма данни, няма данни за собственост,
данни след промяната: № на етажа -1, площ по документ: няма данни, няма данни за собственост;

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 39970.501.917.1.55:
данни преди промяната: № на етажа 0, площ по документ: 19.25 кв. м, собственост на ОБЩИНА КРУМОВГРАД въз основа на документ: Акт за частна общинска собственост № 163 том 8 дело 1547 от 08.11.2016г., издаден от Служба по вписванията гр.Крумовград,
данни след промяната: № на етажа -1, площ по документ: 19.25 кв. м, собственост на ОБЩИНА КРУМОВГРАД въз основа на документ: Акт за частна общинска собственост № 163 том 8 дело 1547 от 08.11.2016г., издаден от Служба по вписванията гр.Крумовград;

Заповедта важи и за имоти:
сграда с идентификатор 39970.501.917.1:
площ: 205 кв. м, предназначение: Жилищна сграда - многофамилна, няма данни за собственост;
    
Заповедта да се съобщи по реда на АПК на следните заинтересовани лица, съгласно чл. 54, ал. 4 от ЗКИР: ОБЩИНА КРУМОВГРАД, МИРОСЛАВ АСЕНОВ БОРАДЖИЕВ, АНГЕЛ ЙОСИФОВ САВЧЕВ, МЕХМЕД АХМЕД АХМЕД, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ – ЖИЛИЩА, АПАРТАМЕНТИ И ГАРАЖИ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 39970.501.917.1.
Съгласно чл. 54, ал. 6 от Закона за кадастъра и имотния регистър, заповедта подлежи на обжалване, в 14- дневен срок от съобщаването ѝ по реда на АПК пред Административен съд - ГР. КЪРДЖАЛИ.
    Приложение: схеми-проект № 15-1250659-17.11.2021 г. и 15-1250638-17.11.2021 г., схема – проект на етажите, схема на самостоятелните обекти по етажи преди промяната.

Заповедта да се връчи на инж. Емира Керушева  за изпълнение.

НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. КЪРДЖАЛИ: ….…………………
/ инж. Саша Зафирова /
 

slogan bg