Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-30436-04.12.2020 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
До: СНЕЖАНКА РАДОСЛАВОВА СТОИЛКОВА До: Н-ЦИ НА БОНКА ЙОРДАНОВА СТОЙНОВА РОСЕН ИВАНОВ СТОИЛОВ ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ ГЕОРГИ ПЕТРОВ ИВАНОВ До: Н-ЦИ НА КОСТАДИН Д. ЛАГОВСКИ БОЯН КОЦЕВ ЛАГОВСИ ДАРИНКА КОЦЕВА КРАСИМИРОВА ДАНИЕЛ НИКОЛОВ МИЛЕНОВ ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА БОРИСОВА
Подразделения

Във връзка с искане вх. № 01-550116-24.11.2020 г. от Снежанка Радославова Стоилкова, на основание чл. 35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че със заповед № 18-11916-04.12.2020 г. на Началника на СГКК Кюстендил е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на обект имот, дворно място извън регулационния план на с. Долно село, общ. Кюстендил.
Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри е инж. Симеон Соколов, вписано в регистъра по чл. 12, т. 7 от ЗКИР въз основа на заповед № РД-15-65/15.09.2017 година на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Съгласно заповед № 18-11916-04.12.2020 г., в срок от 14 дни от съобщаването на настоящата заповед, собствениците на имоти, намиращи се на територията на определения район, са длъжни да означат на свои разноски границите на имотите си.

ИНЖ. АНТОН МЛАДЕНОВ
Началник на Службата по геодезия, 
картография и кадастър  КЮСТЕНДИЛ
Изготвил: инж. Ралица Лефтерова – гл. експ. СПК
 

slogan bg