Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-29189-27.10.2021 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО ПОЛИХРОН ПОЛИХРОНОВ ГР. СТАРА ЗАГОРА
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 / чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-504889-09.09.2021 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-12015-27.10.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СТАРА ЗАГОРА, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Стара Загора за схеми на самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 68850.514.254.1.11, 68850.514.254.1.13,  68850.514.254.1.14, 68850.514.254.1.15, 68850.514.254.1.16, 68850.514.254.1.17,  68850.514.254.1.18, 68850.514.254.1.19, 68850.514.254.1.21, 68850.514.254.1.22 и  68850.514.254.1.23.
Изменението засяга сграда с идентификатор 68850.514.254.1, за която в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
След изтичане на 7-дневния срок от поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК – Стара Загора и публикуването му на електронната страница на АГКК, заповедта се счита за съобщена.
В 14-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-12015-27.10.2021 г. на началника на СГКК - ГР. СТАРА ЗАГОРА и скицата – проект към нея.
При несъгласие с издадения административен акт може да го обжалвате по указания в него ред.
Приложение: Заповед № 18-12015-27.10.2021 г. и схеми - проект № 15-1167149/ 17.10.2021г., № 15-1167190/ 17.10.2021г., № 15-1167324/ 17.10.2021г. и № 15-1167601/ 17.10.2021г.
    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СТАРА ЗАГОРА:…………………
    / инж. Дияна Балева /
КС
Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 24.11.2021 г.
Дата на сваляне от таблото и премахване от електронната страница на АГКК: 02.12.2021 г.
 

 

 

ЗАПОВЕД

 

№ 18-12015-27.10.2021 г.

 

 

На основание чл. 54, ал. 4, във връзка с чл. 54, ал. 1 и чл. 51, ал. 1, т. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър, заявление вх. № 01-504889-09.09.2021г. от Добромир Сотиров Георгиев, Николина Георгиева Сотирова и Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри № 25-262881-08.09.2021г., издадено от СГКК – гр. ГР. СТАРА ЗАГОРА

 

ОДОБРЯВАМ:

 

Изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, EKATTE 68850, общ. Стара Загора, одобрена със заповед № РД-18-65 / 30.05.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 08.06.2012г.,  съгласно схеми - проект № 15-1167149/ 17.10.2021г., № 15-1167190/ 17.10.2021г., № 15-1167324/ 17.10.2021г. и № 15-1167601/ 17.10.2021г. състоящо се в:

 

Нанасяне на нови обекти в КККР:

схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.514.254.1.21:

площ по документ: 111.24 кв. м, собственост на

ДОБРОМИР СОТИРОВ ГЕОРГИЕВ въз основа на документ:

Нотариален акт № 27 том XVI рег. 5354 дело 3494 от 22.12.1999г., издаден от Служба по вписванията гр.Стара Загора;

 

схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.514.254.1.22:

площ по документ: 92.91 кв. м, собственост на

СВЕТЛА СОТИРОВА МАРТИН въз основа на документ:

Нотариален акт № 26 том XVI рег. 5352 дело 3493 от 22.12.1999г., издаден от Служба по вписванията гр.Стара Загора;

 

схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.514.254.1.23:

площ по документ: 17.85 кв. м, собственост на

СОТИР ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ въз основа на документ:

Нотариален акт № 26 том ХIV рег. 3280 дело 3841 от 26.07.1996г., издаден от Старозагорски районен съд,

ПОЛИХРОН ХРИСТОВ ПОЛИХРОНОВ въз основа на документ:

Нотариален акт № 26 том ХIV рег. 3280 дело 3841 от 26.07.1996г., издаден от Старозагорски районен съд;

 

Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.514.254.1.11:

данни преди промяната: площ по документ: 76.04 кв. м, собственост на

СВЕТЛА СОТИРОВА МАРТИН въз основа на документ:

Нотариален акт № 26 том XVI рег. 5352 дело 3493 от 22.12.1999г., издаден от Служба по вписванията гр.Стара Загора,

данни след промяната: площ по документ: 76.04 кв. м, собственост на

СВЕТЛА СОТИРОВА МАРТИН въз основа на документ:

Нотариален акт № 26 том XVI рег. 5352 дело 3493 от 22.12.1999г., издаден от Служба по вписванията гр.Стара Загора;

 

схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.514.254.1.13:

данни преди промяната: площ по документ: 25.88 кв. м, собственост на

ДОБРОМИР СОТИРОВ ГЕОРГИЕВ въз основа на документ:

Нотариален акт № 27 том XVI рег. 5354 дело 3494 от 22.12.1999г., издаден от Служба по вписванията гр.Стара Загора,

данни след промяната: площ по документ: 25.88 кв. м, собственост на

ДОБРОМИР СОТИРОВ ГЕОРГИЕВ въз основа на документ:

Нотариален акт № 27 том XVI рег. 5354 дело 3494 от 22.12.1999г., издаден от Служба по вписванията гр.Стара Загора;

 

схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.514.254.1.14:

данни преди промяната: площ по документ: 0 кв. м, няма данни за собственост,

данни след промяната: площ по документ: 0 кв. м, няма данни за собственост;

 

схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.514.254.1.15:

данни преди промяната: площ по документ: 0 кв. м, няма данни за собственост,

данни след промяната: площ по документ: 0 кв. м, няма данни за собственост;

 

схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.514.254.1.16:

данни преди промяната: площ по документ: 0 кв. м, няма данни за собственост,

данни след промяната: площ по документ: 0 кв. м, няма данни за собственост;

 

схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.514.254.1.17:

данни преди промяната: площ по документ: 17.4 кв. м, собственост на

ПОЛИХРОН ХРИСТОВ ПОЛИХРОНОВ въз основа на документ:

Нотариален акт № 181 том ХХІІ дело 5351 от 20.12.2002г., издаден от Служба по вписванията гр.Стара Загора,

ПОЛИХРОН ХРИСТОВ ПОЛИХРОНОВ въз основа на документ:

Нотариален акт № 26 том ХІV рег. 3280 дело 3841 от 26.07.1996г., издаден от Старозагорски районен съд,

данни след промяната: площ по документ: 17.4 кв. м, собственост на

ПОЛИХРОН ХРИСТОВ ПОЛИХРОНОВ въз основа на документ:

Нотариален акт № 26 том ХІV рег. 3280 дело 3841 от 26.07.1996г., издаден от Старозагорски районен съд,

ПОЛИХРОН ХРИСТОВ ПОЛИХРОНОВ въз основа на документ:

Нотариален акт № 181 том ХХІІ рег. 9587 дело 5351 от 20.12.2002г., издаден от Служба по вписванията гр.Стара Загора;

 

схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.514.254.1.18:

данни преди промяната: площ по документ: 17.4 кв. м, собственост на

СЕВИЛ АПДУЛВАХИД ВАХИД въз основа на документ:

Нотариален акт № 106 том XXVI рег. 9816 дело 5587 от 27.10.2009г., издаден от Служба по вписванията гр.Стара Загора,

СЕВИЛ АПДУЛВАХИД ВАХИД въз основа на документ:

Нотариален акт № 176 том XIII рег. 4963 дело 2711 от 17.05.2012г., издаден от Служба по вписванията гр.Стара Загора,

данни след промяната: площ по документ: 17.4 кв. м, собственост на

СЕВИЛ АПДУЛВАХИД ВАХИД въз основа на документ:

Нотариален акт № 106 том XXVI рег. 9816 дело 5587 от 27.10.2009г., издаден от Служба по вписванията гр.Стара Загора,

СЕВИЛ АПДУЛВАХИД ВАХИД въз основа на документ:

Нотариален акт № 176 том XIII рег. 4963 дело 2711 от 17.05.2012г., издаден от Служба по вписванията гр.Стара Загора;

 

схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.514.254.1.19:

данни преди промяната: площ по документ: 0 кв. м, няма данни за собственост,

данни след промяната: площ по документ: 0 кв. м, няма данни за собственост;

 

Мотиви: Сграда с идентификатор 68850.514.254.1 e нанесенa в процедурата по изработване на одобрената със Заповед № РД-18-65/ 30.05.2008 г. на Изпълнителен директор на АК кадастрална карта и регистри на гр. Стара Загора. Предоставените към заявлението документи: Нотариален акт № 27 том XVI рег. 5354 дело 3494 от 22.12.1999г., издаден от Служба по вписванията гр.Стара Загора,  Нотариален акт № 26 том XVI рег. 5352 дело 3493 от 22.12.1999г., издаден от Служба по вписванията гр.Стара Загора и  Нотариален акт № 26 том ХIV рег. 3280 дело 3841 от 26.07.1996г., издаден от Старозагорски районен съд  легитимират Добромир Сотиров Георгиев, Светла Сотирова Миндерман, Полихрон Христов Полихронов и наследници на Сотир Георгиев Сотиров, като собственици на самостоятелни обекти от жилищна сграда с административен адрес: гр. Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 149. 

Описаните в приложенините документи обекти на кадастъра не са нанесени в одобрената кадастрална карта. Това е обстоятелство, което се квалифицира като грешка на КККР и следва да бъде отстраненено по реда на ЗКИР. За изменението е представен проект, подготвен от правоспособно лице по ЗКИР, с приложения съгласно изискванията на чл. 58 и чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ. След извършена проверка на проекта на осн. чл. 77 ал.1 от Наредба № РД-02-20-5/ 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е издадено Удостоверение изх.  № 25-262881-08.09.2021г., за приемане на проект за изменение на ККР.

За отстраняване на констатираната непълнота и грешка по заявление вх. № 01-504889-09.09.2021г. се изменя кадастралната карта и кадастрален регистър относно сграда с идентификатор 68850.514.254.1. Изменението се състои в следното:

  • Нанасяне на съществуващ самостоятелен обект в сградата с новоопределен идентификатор 68850.514.254.1.21, разположен на четвърти етаж в жилищната сграда с предназначение „жилище, апартамент”, собственост на Добромир Сотиров Георгиев.
  • Нанасяне на съществуващ самостоятелен обект в сградата с новоопределен идентификатор 68850.514.254.1.22, разположен на пети етаж в жилищната сграда с предназначение „ателие за творческа дейност” собственост на Светла Сотирова Мартин.
  • Нанасяне на съществуващ самостоятелен обект в сградата с новоопределен идентификатор 68850.514.254.1.23, разположен на етаж /-1/ в жилищната сграда с предназначение „гараж в сграда” собственост на Сотир Георгиев Сотиров и Полихрон Христов Полихронов.
  • Коригиране границите на нанесеният с производството по създаване на ККР самостоятелен  обект с идентификатор 68850.514.254.1.11, разположен на етаж /0/ в жилищната сграда с предназначение „за търговска дейност” собственост на Светла Сотирова Мартин.
  • Коригиране местоположението на нанесените с производството по създаване на ККР самостоятелни обекти с идентификатори 68850.514.254.1.13, 68850.514.254.1.14, 68850.514.254.1.15, 68850.514.254.1.16, 68850.514.254.1.17, 68850.514.254.1.18 и 68850.514.254.1.19, разположени на етаж /-1/ в жилищната сграда с предназначение „гараж в сграда” без промяна на собственост и площ.

Данните за графика, площ и предназначение на новообособените обекти на кадастъра са в съответствие с данните от  документа за собственост и проект за изменение на ККР, подготвен от правоспособно лице по ЗКИР. В кадастралния регистър на недвижимите имоти за новообособените обекти на кадастъра се вписват данни за собственост в съответствие с приложените документи за собственост.

 

Заповедта да се съобщи по реда на АПК на следните заинтересовани лица, съгласно чл. 54, ал. 4 от ЗКИР: Добромир Сотиров Георгиев, Полихрон Христов Полихронов, Севил Апдулвахид Вахид, Николина Георгиева Сотирова, като собственик и пълномощник на Светла Сотирова Миндерман.

Съгласно чл. 54, ал. 6 от Закона за кадастъра и имотния регистър, заповедта подлежи на обжалване, в 14- дневен срок от съобщаването ѝ по реда на АПК пред Административен съд - ГР. СТАРА ЗАГОРА.

  Приложение: схеми - проект № 15-1167149/ 17.10.2021г., № 15-1167190/ 17.10.2021г., № 15-1167324/ 17.10.2021г. и № 15-1167601/ 17.10.2021г.

 

Заповедта да се връчи на инж. Кирил Стойков за изпълнение.

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СТАРА ЗАГОРА: ….…………………

/ инж. Дияна Балева /

slogan bg