Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-28881-18.09.2023 г.

Документи
01-478400.pdf (623.52 KB)
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
До: н-ци на СИМЕОН AHTOHOB ИB0B (СЕЛИМ АБТУЛОВ ИБРЯМОВ, СЕЛИМ ХАДЖИ АБТУЛОВ)
Подразделения
Шумен

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.18, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-478400-24.08.2023 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-10473-18.09.2023 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ШУМЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Капитан Петко, състоящо се в състоящо се в нанасяне на две сгради в поземлен имот с идентификатор 36155.5.562, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

След изтичане на 7-дневния срок от поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Шумен и публикуването му на електронната страница на АГКК, заповедта се счита за съобщена и може да бъде обжалвана в посочения в нея срок.

Приложение: Заповед № 18-10473-18.09.2023 г. 

НАЧАЛНИК на СГКК – гр. ШУМЕН: ….…………………
/ инж. М. Миланов Зап. 18-787-20.01.2023 г. /

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 18.09.2023 г.

Дата на сваляне от таблото и премахване от електронната страница на АГКК: 26.09.2023 г.
 

slogan bg