Премини към основното съдържание

Изходящ № 24 -28779 - 15.09.2023 г.

Документи
254376.pdf (6.54 MB)
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
АЛБЕНА МИЛЧЕВА МОМЧИЛОВА МИЛЧО ГЕНАДИЕВ МОМЧИЛОВ
Подразделения
София - град

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-254376-04.05.2023 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-8251-20.07.2023 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. София за поземлен имот с идентификатор 68134.1974.429 и поземлен имот с идентификатор 68134.1974.507, състоящо се в отразяване на северната граница на поземлен имот с идентификатор 68134.1974.507 в съответствие със северната граница на УПИ  II - 507, кв. 55 по действащия регулационен план на м. „в.з. Киноцентъра – връзката 1 и 2 част“, одобрен със Заповед № РД-50-09-77 от 16.03.1990г., въз основа на документ за собственост и съгласно проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на правоспособно лице по ЗКИР.
Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 68134.1974.429 и поземлен имот с идентификатор 68134.1974.507, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
След изтичане на 7-дневния срок от поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК – София град и публикуването му на електронната страница на АГКК, заповедта се счита за съобщена и може да бъде обжалвана в посочения в нея срок.
При несъгласие с издадения административен акт може да го обжалвате по указания в него ред.
Приложение: Заповед № 18-8251-20.07.2023 г. и скица проект № 15-547788-22.05.2023 г., 15-780680-20.07.2023 г.

    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………
    / инж. Момчил Терзийски /

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 18.09.2023г.
Дата на сваляне от таблото и премахване от електронната страница на АГКК: 26.09.2023г.
 

slogan bg