Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-28711-15.09.2023 г.

Документи
24-28711.pdf (4.66 MB)
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
Подразделения
София - град

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-272166-15.05.2023 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9205-16.08.2023 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Мировяне за поземлен имот с идентификатор 48393.4988.374, поземлен имот с идентификатор 48393.4988.507, поземлен имот с идентификатор 48393.4988.932, състоящо се в коригиране северозападната и западната граница на поземлен имот с идентификатор 48393.4988.507, в съответствие с границите на урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-412.413, квартал 20 от стар регулационен план на с. Мировяне, одобрен със Заповед РД-109/01.04.1966 г.; ЧИРП за кв. 20, одобрено със Заповед № 545/07.12.1968 г.
Изменението се извършва съгласно скица-проект № 15-576765-29.05.2023 г., представени документи и в съответствие с проект за изменение в КККР на правоспособното лице по ЗКИР.
Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 48393.4988.374, поземлен имот с идентификатор 48393.4988.507, поземлен имот с идентификатор 48393.4988.932, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
След изтичане на 7-дневния срок от поставяне на уведомлението на табло в приемната на СГКК София и публикуването му на електронната страница на АГКК, Заповед № 18-9205-16.08.2023 г. на началника на СГКК-ГР. СОФИЯ се счита за съобщена и може да бъде обжалвана в посочения в нея срок.
При несъгласие с издадения административен акт може да го обжалвате по указания в него ред.

Приложение: копие на Заповед № 18-9205-16.08.2023 г. 
                         копие на скица-проект № 15-576765-29.05.2023 г.

      
НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ: ……………………………………
                       ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ

Дата на поставяне на таблото и публикуване на елекронната страница на АГКК: 18.09.2023г.
Дата на сваляне от таблото и премахване от електронната страница на АГКК: 26.09.2023г.
 

slogan bg