Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-28596-14.09.2023

Документи
44535_2.pdf (4.2 MB)
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
БРАТИСЛАВ ЙОНЧЕВ ИВАНОВ
Подразделения
София - град

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-44535-24.01.2023 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9143-15.08.2023 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. София за сграда с идентификатори 68134.507.239.1, 68134.507.239.2, 68134.507.239.3, 68134.507.239.4 и 68134.507.239.5, състоящо се в промяна на границите на горепосочените сгради чрез нанасяне на проектни сгради с идентификатори 68134.507.239.7 и 68134.507.239.8, нанасяне на самостоятелни обекти в проектна сграда с идентификатор 68134.507.239.7, въз основа на представени документи, геодезически измервания и проект на правоспособно лице по ЗКИР.
В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.
След изтичане на 7-дневния срок от поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София и публикуването му на електронната страница на АГКК, заповедта се счита за съобщена и може да бъде обжалвана в посочения в нея срок.
При несъгласие с издадения административен акт може да го обжалвате по указания в него ред.

Приложение: копие на Заповед № 18-9143-15.08.2023 г. и копие на скица - проект.

                                           НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:
 ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ
 
Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 18.09.2023 г.

Дата на сваляне от таблото и премахване от електронната страница на АГКК: 26.08.2023 г.
 

slogan bg