Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-28586-14.09.2023

Документи
190729_3.pdf (3.88 MB)
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
До ТАНЯ НАНКОВА ХРИСТОВА ЗВЕЗДАНА СТОЯНОВА ЗАРЕВА ЮЛИАНА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА РУМЯНА КЪНЧЕВА ХРИСТОВА ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ КРУМОВ ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ КРУМОВ ЗЛАТКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА СТЕФАН АНГЕЛОВ РАЙКОВ БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ СИМИДЧИЙСКИ БОРЯНА ГЕОРГИЕВА АНАЧКОВА РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ АНЕТА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА
Подразделения
София - град

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-190729-05.04.2022 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-8990-10.08.2023 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. София за сгради с идентификатори 68134.707.777.1 и 68134.707.781.1, състоящо се в: Промяна на границите на сграда с идентификатор 68134.707.781.1, чрез нанасяне на сгради с проектни идентификатори 68134.707.781.4 и 68134.707.781.5 и промяна на границите на сграда с идентификатор 68134.707.777.1, чрез нанасяне на сграда с проектен идентификатор 68134.707.781.6, въз основа на представени документи, геодезически измервания и проект на правоспособно лице по ЗКИР.
В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.
След изтичане на 7-дневния срок от поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София и публикуването му на електронната страница на АГКК, заповедта се счита за съобщена и може да бъде обжалвана в посочения в нея срок.

При несъгласие с издадения административен акт може да го обжалвате по указания в него ред.
Приложение: копие на Заповед № 18-8990-10.08.2023 г. и копие на скица - проект.

                                           НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:
 ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ
 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 18.09.2023 г.

Дата на сваляне от таблото и премахване от електронната страница на АГКК: 26.08.2023 г.
 

slogan bg