Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-28429-13.09.2023 г.

Документи
387009.pdf (2.22 MB)
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
РУМЯНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
Подразделения
София - град

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-387009-14.07.2021 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-7828-10.07.2023 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. София за схеми на самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 68134.1002.102.4.36 и 68134.1002.102.4.144, състоящо се в нанасяне на вярното местоположение и контур на гараж № 1, ет.-1, ул. Димитър Манов №10в, вх.В с идентификатор 68134.1002.102.4.144 и изменение на кадастралния регистър на недвижините имоти на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1002.102.4.36 съответстващ на гараж №1, ет.-1, ул. Димитър Манов №10, съгласно приложен документ за собственост, измервания на място и проект на правоспособно лице по ЗКИР.
В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.
След изтичане на 7-дневния срок от поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК – София и публикуването му на електронната страница на АГКК, заповедта се счита за съобщена и може да бъде обжалвана в посочения в нея срок.

Приложение: копие от Заповед № 18-7828-10.07.2023 г. 

    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………
    / инж. Момчил Терзийски /

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 18.09.2023г.

Дата на сваляне от таблото и премахване от електронната страница на АГКК: 27.09.2023г.

slogan bg