Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-28425-13.09.2023 г.

Документи
744039.pdf (1.94 MB)
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
МАРТИН ИЛИЕВ ВЪРГОВ КСЕНИЯ ИЛИЕВА ВЪРГОВА
Подразделения
София - град

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-744039-22.12.2022 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-7467-30.06.2023 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. София за схеми на самостоятелени обекти в сграда с идентификатори 68134.905.646.1.25, 68134.905.646.1.26 и 68134.905.646.1.52, състоящо се в нанасяне на самостоятелен обект с идентификатор 68134.905.646.1.52, съответстващ на апартамент № 25, тип „3`“, ет. 5 (четвърти жилищен) вх. „Б“ на сграда с идентификатор 68134.905.646.1 и заличаване  на самостоятелни обекти с идентификатори 68134.905.646.1.25 и 68134.905.646.1.26 на ет. 5, въз основа на представени документи и проект на правоспособно лице по ЗКИР. 
В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.
В 14-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-7467-30.06.2023 г. на началника на СГКК - СОФИЯ.
При несъгласие с издадения административен акт може да го обжалвате по указания в него ред.
Приложение: копие на Заповед № 18-7467-30.06.2023 г. 

    НАЧАЛНИК НА СГКК – СОФИЯ:…………………
    /инж. Момчил Терзийски/

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 18.09.2023 г.
Дата на сваляне от таблото и премахване от електронната страница на АГКК: 26.09.2023 г.
 

slogan bg