Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-27493-11.10.2021 г.

статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
До: АТИДЖЕ ИДАЕТ СТАМБОЛИЕВА ФАТМА ИДАЕТ ТАБАКОВА ТЮРКЯН ИДАЕТОВА СТАМБОЛИЕВА МЕЛИХА ИДАЕТОВА СТАМБОЛИЕВА /всички изселени в Турция/
Подразделения

У В Е ДО М Л Е Н И Е
На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-342086-22.06.2021 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-11255-11.10.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ПАЗАРДЖИК, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Нова махала за сграда с идентификатор 51874.71.4.1, състоящо се в нанасяне на сграда с идентификатор 51874.71.4.1(дърводелска работилница).
В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.
В 14-дневен срок, считано от датата на залепване на таблото в приемната на СГКК – Пазарджик и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност за запознаване със заповед № 18-11255-11.10.2021г. на Началника на СГКК  Пазарджик.

Дата на поставяне на таблото: 12.10.2021г.

Дата на сваляне от таблото: 20.10.2021г.

                                                    
                                                НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ПАЗАРДЖИК:…………………
                                                                                                                  / инж. Ангел Юруков /

slogan bg