Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-26147-26.10.2020г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
До: ТЕОДОРА ПЛАМЕНОВА БЕГОВСКА До: КРИСТИНА ПЛАМЕНОВА КОНДЕВА До: МИТКА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА До: ПАВЛИН ЙОРДАНОВ ПАВЛОВ
Подразделения

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-459995-07.10.2020г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за СОС с идентификатор 67338.523.92.1.12, 13 и 14.
Изменението се изразява в корекция на схеми на СОС съгласно чл. 55, т. 2 от Наредба № РД-02-20-5 /15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и се извършва въз основа на констатирана непълнота и грешка в КККР, геодезически проект и заявление от ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ЦОНЕВА.
Със заявената промяна в КККР може да се запознаете и в случай на несъгласие да направите писмени искания и възражения в 7-дневен срок в Службата по геодезия, картография и кадастър - Сливен на адрес ул.”Димитър Пехливанов” № 2.
При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление   рег. № 01-429163-21.09.2020г., СГКК - Сливен ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за СОС с идентификатор 67338.523.92.1.12, 13 и 14 с адрес: гр.Сливен,  кв.„Сини камъни”, бл.11, вх.А, ет.5, ап.12, 13 и 14,  като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

                                                 НАЧАЛНИК НА СГКК СЛИВЕН:.............................            
                                                                                                            /инж.Теодора Балулова/
*На основание чл.18а, ал. 10 от АПК уведомлението да се постави на табло в СГКК -Сливен и да се публикува на електронната страница на Агенция по геодезия,
картография и кадастър.
*Дата на поставянe на табло:20.11.2020г.
*Дата на сваляне от табло:26.11.2020г.
 

slogan bg