Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-25265-16.10.2020г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДЕТЕЛИН ВАСИЛЕВ ЦВЕТАНОВ
Подразделения

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК повторно Ви уведомяваме, че в Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Плевен /СГКК/ е открито административно производство за изменение на одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на  с. Буковлък, общ. Плевен  въз основа на подадено заявление вх. № 07-3978-06.03.2020г. от ОБЩИНА ПЛЕВЕН. 
Изменението се състои в коригиране на грешно отразени граници на имоти с идентификатори  06999.501.483, 06999.501.484, 06999.501.485, 06999.501.486, 06999.501.487, 06999.501.488, 06999.501.489, 06999.501.490, 06999.501.491, 06999.501.492, 06999.501.494, 06999.501.495, 06999.501.496, 06999.501.497, 06999.501.498, 06999.501.499, 06999.501.500, 06999.501.501, 06999.501.502, 06999.501.697, 06999.501.723, 06999.501.728, 06999.501.854 и 06999.501.899 в кадастралната карта на с. Буковлък, общ. Плевен.
           На основание чл. 34, ал.1 от АПК като заинтересовани лица имате право да участвувате в административното производство, като:
    - преглеждате документите по административната преписка и  правите бележки и извадки или  копия от тях за Ваша сметка на място в СГКК-Плевен, ул.“Ал.Стамболийски“ № 1, ет.8, всеки работен ден от 9,00 до 17,30 ч.
    - в 7-дневен срок от получаване  на настоящето уведомление може да изразите становище по събраните доказателства и по предявените искания, както и да направите писмени искания и възражения с доказателствени материали пред административния орган.
             В случай, че в посочения срок не изразите изрично становище, аргументирано с документи, ще продължи процедурата за промяна на КККР на с. Буковлък, състояща се в грешно отразени граници на имоти с идентификатори  06999.501.483, 06999.501.484, 06999.501.485, 06999.501.486, 06999.501.487, 06999.501.488, 06999.501.489, 06999.501.490, 06999.501.491, 06999.501.492, 06999.501.494, 06999.501.495, 06999.501.496, 06999.501.497, 06999.501.498, 06999.501.499, 06999.501.500, 06999.501.501, 06999.501.502, 06999.501.697, 06999.501.723, 06999.501.728, 06999.501.854 и 06999.501.899, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал.4 от ЗКИР. 
    На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в приемната на СГКК-Плевен и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 16.10.2020 г.

                                                            Началник на СГКК – ГР. ПЛЕВЕН:…….................……………
                             / инж.Боряна Иванова/
 

slogan bg