Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-25110-14.09.2021г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
До: собствениците на самостоятелни обекти
в сграда с идентификатор 83510.675.120.1 с
административен адрес гр. Шумен, ул. Скопие № 19
Подразделения

В изпълнение на  чл. 26, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 18а, ал. 8/чл. 18а, ал. 10 от АПК с настоящото Ви уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-503511-09.10.2021г., и приет проект за изменение с Удостоверение №25-268613-14.09.2021г.СГКК-гр. Шумен, започва процедура по поправка на схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.675.120.1.10 с администранивени адреси гр. Шумен, ул. Скопие № 19 състоящо се в поправка етажноста му, за които Вие се явявате заинтересовано лице по смисъла на §1, т. 13 от ДР на ЗКИР.
    На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от изтичане на срока, за който уведомлението е поставено на таблото в СГКК Шумен и е публикувано на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите по Заявление рег. № 01-503511-09.09.2021 г., въз основа на които е издадено Удостоверение № 25-268613-14.09.2021г. в сградата на СГКК - Шумен гр. Шумен ул. Съединение № 107, ет. 5 и да направите писмени искания и възражения, и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.
Документите може да изпратите или представите на адрес: гр. Шумен ул. Съединение № 107, ет. 5. При непредставяне в посочения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление № 01-195441, СГКК -Шумен ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за самостоятелен обект в сграда с идентификатор с 83510.675.120.1.10 с администранивени адреси гр. Шумен, ул. Скопие № 19 като в срока по чл. 57 от АПК  ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 18а от АПК.

НАЧАЛНИК на СГКК – гр. ШУМЕН: ….…………………
/инж. М. Миланов Заповед № 18-3571-30.03.2021 г.  /

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 14.09.2021 г.
 

slogan bg