Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-25102-14.09.2021 г.

статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
АНАСТАС БАКАЛОВ
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-375263-08.07.2021 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9253-19.08.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Елена, състоящо се в нанасяне вярната граница между поземлени имоти на адрес: гр. Елена, ул. „Арх. Йордан Миланов“ № 5 и ул. „Иван Момчилов“ № 60.
Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 27190.501.331, поземлен имот с идентификатор 27190.501.338, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
След изтичане на 7-дневния срок от поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК – Велико Търново и публикуването му на електронната страница на АГКК, заповедта се счита за съобщена и може да бъде обжалвана в посочения в нея срок.
Приложение: Заповед № 18-9253-19.08.2021 г. 

    

НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО:…………………
    / инж. Иван Анастасов /

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 14.09.2021 г.
 

ЗАПОВЕД
№ 18-9253-19.08.2021 г.

На основание чл. 54, ал. 4, във връзка с чл. 54, ал. 1 и чл. 51, ал. 1, т. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър, заявление вх. № 01-375263-08.07.2021 г. от ТЕОДОР НИКОЛОВ ПЕНЧЕВ и Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри № 25-191176-01.07.2021 г., издадено от СГКК – гр. ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

ОДОБРЯВАМ:

Изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елена, EKATTE 27190, общ. Елена, одобрена със заповед № РД-18-1265 / 22.06.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение,  съгласно скица - проект № 15-915851-19.08.2021 г., състоящо се в: нанасяне вярната граница между поземлени имоти на адрес: гр. Елена, ул. „Арх. Йордан Миланов“ № 5 и ул. „Иван Момчилов“ № 60
Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 27190.501.331:
данни преди промяната: площ: 510 кв. м, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), няма данни за собственост
данни след промяната: площ: 494 кв. м, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), собственост на ТЕОДОР НИКОЛОВ ПЕНЧЕВ въз основа на документ: Нотариален акт № 72 том I дело 114 от 29.01.1996 г., издаден от Районен съд гр. Елена;
поземлен имот с идентификатор 27190.501.338:
данни преди промяната: площ: 459 кв. м, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), собственост на АНАСТАС ИВАНОВ БАКАЛОВ въз основа на документ: Нотариален акт № 340 том I дело 622 от 27.12.1993 г., издаден от РАЙОНЕН СЪД ГРАД ЕЛЕНА
данни след промяната: площ: 474 кв. м, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), собственост на АНАСТАС ИВАНОВ БАКАЛОВ въз основа на документ: Нотариален акт № 340 том I дело 622 от 27.12.1993 г., издаден от РАЙОНЕН СЪД ГРАД ЕЛЕНА;
Промени в данните за собственост и собственици за:
поземлен имот с идентификатор 27190.501.331:
собственост на ТЕОДОР НИКОЛОВ ПЕНЧЕВ въз основа на документ: Нотариален акт № 72 том I дело 114 от 29.01.1996г., издаден от Районен съд гр. Елена.

Заповедта да се съобщи по реда на АПК на следните заинтересовани лица, съгласно чл. 54, ал. 4 от ЗКИР: ТЕОДОР НИКОЛОВ ПЕНЧЕВ, АНАСТАС ИВАНОВ БАКАЛОВ.
Съгласно чл. 54, ал. 6 от Закона за кадастъра и имотния регистър, заповедта подлежи на обжалване, в 14- дневен срок от съобщаването ѝ по реда на АПК пред Административен съд - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО.
Приложение: скица – проект № 15-915851-19.08.2021 г.
Заповедта да се връчи на Надежда Джутева за изпълнение.

НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО: ….…………………
/ инж. Иван Анастасов /
 

slogan bg