Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-25030-13.09.2021г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ИЛИЯЗ ОСМАНОВ
Подразделения

На основание чл. 49а, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/, във връзка със заявление № 01-92099-19.02.2021г. от Нури Зекериев, Ви уведомяваме, че с протокол № 21-2054-13.09.2021 г. на комисията, назначена със Заповед № РД-14-14 от 12.05.2020г. на Изпълнителния директор на АГКК, са приети кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 52029.502.9, находящ се в землището на с. Първан, общ. Омуртаг, обл. Търговище и проекта за отстраняване на явна фактическа грешка за поземлен имот с идентификатор 52029.27.29 по кадастралната карта на неурбазираната територия за землище с. Първан.
При извършеното в хода на производството по чл. 35а, ал. 2 от ЗКИР, геодезическо заснемане на имот с проектен идентификатор  52029.502.9, в урбанизираната територия, се установи, че имотът попада в обхвата на ПИ с идентификатор 52029.27.29  с НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на ОБЩИНА ОМУРТАГ.
Изработена е карта на контактната зона и на основание чл. 44а, ал. 1 от ЗКИР е направено предложение за отстраняване на констатираното несъответствие между данните от извършеното геодезическо заснимане и одобрената кадастрална карта за неурбанизираната територия на землище с. Първан. Същото е разгледано от комисията по чл. 47, ал. 1 от ЗКИР и нейните решения са отразени в Протокол № 21-2028-09.09.2021 г. Прието е границите на засегнатите имоти да бъдат коригирани по заснетите на терена граници на ПИ с проектен идентификатор 52029.502.9. 
На приложената карта на контактната зона с черен цвят са изобразени заснетите на терена граници на ПИ с проектен идентификатор 52029.502.9. Видно е, че заснетите граници на имота от урбанизираната територия се припокриват с имотите от неурбанизираната територия.
За отстраняване на описаните несъответствия в СГКК – Търговище е представен проект за отстраняване на явна фактическа грешка /ЯФГ/, по отношение на поземлен имот с идентификатор 57029. по кадастралната карта на неурбазираната територия за землище с. Горно Козарево. Материалите са разгледани и приети от комисията по чл. 45 от ЗКИР, за което Ви уведомихме по-горе.
Всички материали са на разположение в Служба по геодезия, картография и кадастър - Търговище.
    В 14 –дневен срок от получаването на това писмо, можете да направите писмени  възражения по приетите кадастрална карта и кадастрални регистри и проекта за отстраняване на явна фактическа грешка, пред Служба по геодезия, картография и кадастър - Търговище. Към възраженията си задължително следва да представите и заверено от Ваша страна копие на документите, с които  удостоверявате, че сте собственик на имот, засегнат от настоящото производство.
    В случай, че не разполагате с документ за собственост на Ваше име, следва да представите такъв на името на Ваш праводател и съответно негово удостоверение за наследници, от което да е видно, че Вие сте негов  наследник. При непредставяне на такива ще приемем, че не се явявате заинтересувано лице по смисъла на чл. 49а, ал. 1 ЗКИР във връзка с параграф 1, т. 13 от ДР на ЗКИР и съответно възраженията Ви няма да бъдат разглеждани от комисията по чл. 47, ал. 1 ЗКИР.
    В случай, че  удостоверите правото си на собственост, комисията ще разгледа възраженията Ви  и  ако ги приеме  за основателни,  правоспособното лице по чл. 35б, ал. 2 от ЗКИР е длъжно да ги отстрани. 
След отстраняване на възраженията, проекта за отстраняване на ЯФГ ще бъде процедиран по реда на чл. 53б от ЗКИР. В хода на тази процедура СГКК - Търговище ще изпрати проекта на директора на Областна дирекция „Земеделие“ за съгласуване, относно обезщетяване на засегнатите собственици, след което ще бъде издадена заповед за изменение на одобрената кадастрална карта от страна на Началника на СГКК – Търговище. Тя ще бъде съобщена на заинтересуваните лица по реда на чл. 53б, ал. 7 ЗКИР и след като влезе в сила, по реда на чл. 49а, ал. 3 от ЗКИР ще бъде издадена заповед за одобряването на кадастралната карта и регистри за ПИ поземлен имот с идентификатор 52029.502.9,  находящ се в землището на с. П, общ. Омуртаг, обл. Търговище.
Съгласно чл. 49а, ал. 4 от ЗКИР, заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри не подлежи на обжалване.
След изтичане на 7-дневния срок от поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Търговище и публикуването му на електронната страница на АГКК, заповедта се счита за съобщена. 
При несъгласие с издадения административен акт може да го обжалвате по указания в него ред. 

    НАЧАЛНИК НА СГКК – СГКК - ТЪРГОВИЩЕ:…………………
    / ИНЖ. РЕНИ МИТЕВА /
Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 13.10.2021 г.
Дата на сваляне от таблото и премахване от електронната страница на АГКК: 21.10.2021 г.
 

slogan bg