Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-24956-13.09.2021 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
До: ВАСИЛ ЛАЗАРОВ ХРИСТОВ Адрес: С. КРУПНИК ОБЩ. СИМИТЛИ
Подразделения

УВАЖАЕМИ  Г-Н  ХРИСТОВ,

На основание чл. 49а, ал.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) , връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК,  Ви уведомяваме, че с протокол № 21- 1997-03.09.2021г. на СГКК - ГР. БЛАГОЕВГРАД са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на имот с идентификатор 57162.805.3, землище на с. Полена, общ. Симитли.
Материалите са на разположение в СГКК - ГР. БЛАГОЕВГРАД.
В 14-дневен срок от изтичане на срока, за който уведомлението е поставено на таблото в СГКК Благоевград и е публикувано на електронната страница на АГКК , можете да направите справка по приетите кадастрална карта и кадастрални регистри в СГКК – ГР. БЛАГОЕВГРАД, както и да подадете писмени възражения за допуснати непълноти или грешки.

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 14.09.2021 г.
 

slogan bg