Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-24841-10.09.2021 г.

статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ИВАЙЛО СТЕФАНОВ МЕТОДИЕВ
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 09-74333-06.07.2021 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9204-18.08.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ВИДИН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Дунавци за сграда с идентификатор 24061.57.337.1, сграда с идентификатор 24061.57.337.2, поземлен имот с идентификатор 24061.57.337, състоящо се в промяна граници на сгради.
Изменението засяга сграда с идентификатор 24061.57.337.1, сграда с идентификатор 24061.57.337.2, поземлен имот с идентификатор 24061.57.337, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
След изтичане на 7-дневния срок от поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК – гр. Видин и публикуването му на електронната страница на АГКК, заповедта се счита за съобщена и може да бъде обжалвана в посочения в нея срок. 
Приложение: Заповед № 18-9204-18.08.2021 г. и скица проект № 15-911777-18.08.2021 г.
    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ВИДИН:…………………
    / инж. Владимир Гергов /

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 14.09.2021 г.
 

slogan bg