Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-24791-13.10.2020 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ЕНГЕЛСИНА ИЛИЕВА ТАСЕВА-САМОДИВКИНА
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК  и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-150108-03.04.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-7813-21.08.2020 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. София за сграда с идентификатор 68134.1975.268.1, сграда с идентификатор 68134.1975.268.2, сграда с идентификатор 68134.1975.268.3, състоящо се в промяна границите на сгради с идентификатори 68134.1975.268.1, 68134.1975.268.2 и 68134.1975.268.3 по скица проект № 15-333389/21.04.2020г., в съответствие със съществуващите на място сгради, съгласно проект на правоспособно лице по ЗКИР и преки геодезически измервания.
Изменението засяга сграда с идентификатор 68134.1975.268.1, сграда с идентификатор 68134.1975.268.2, сграда с идентификатор 68134.1975.268.3, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

В двуседмичен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК – София и публикуване на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-7813-21.08.2020 г. на Началника на СГКК СОФИЯ и скицата – проект към нея.
Приложение: Копия от Заповед № 18-7813-21.08.2020 г. и скица проект № 15-333389-21.04.2020 г.

    
          НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:
                    ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 14.10.2020 г. 

slogan bg