Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-24734-13.10.2020г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ЯГОДИНА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
ЕЛИЗАБЕТА ВАЛЕНТИНОВА ДЕЯНОВА
ВАСИЛ ВАЛЕНТИНОВ ДЕЯНОВ
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-170016-27.04.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-8079-28.08.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Железница за поземлен имот с идентификатор 29150.7104.162, поземлен имот с идентификатор 29150.7104.1379, състоящо се в промяна на северозападната граница на поземлен имот с идентификатор 29150.7104.162 по скица-проект №15-387462-14.05.2020г., в съответствие с границата на УПИ VI-162, кв. 28a по действащ регулационен план на с. Железница, одобрен с Решение №83 по Протокол №24/30.03.2001г. на СОС в съответствие с проект за изменение в КККР на правоспособното лице по ЗКИР и приложени документи.
В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.
В 7-дневен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-8079-28.08.2020 г. на началника на СГКК - ГР. СОФИЯ и скицата – проект към нея.

Приложение: Копие на Заповед № 18-8079-28.08.2020 г. и копие на скица-проект № 15-387462-14.05.2020 г.

    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………
    / инж. Момчил Терзийски /

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК:14.10.2020г.
 

slogan bg