Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-24725-13.10.2020

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
До: Собствениците на ПИ с идентификатор 67338.522.73
Подразделения

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-460298-07.10.2020г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 67338.522.73.
Изменението се изразява в нанасяне  на УПИ XXVIII-10210, кв.2 по рег. план на         кв. „Ново село – изток“, гр. Сливен съгласно чл. 55, т. 2 от Наредба № РД-02-20-5 /15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и се извършва въз основа на констатирана непълнота и грешка в КККР, геодезически проект и заявление от Вероника Нишан Бедросян.
Със заявената промяна в КККР може да се запознаете и в случай на несъгласие да направите писмени искания и възражения в 7-дневен срок в Службата по геодезия, картография и кадастър - Сливен на адрес ул.”Димитър Пехливанов” № 2.
При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление   рег. № 01-460298-07.10.2020г., СГКК - Сливен ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 67338.522.73, с адрес: гр.Сливен,  кв. „Ново село – изток“ ,  като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

                                                 НАЧАЛНИК НА СГКК СЛИВЕН:.............................            
                                                                                             /ИНЖ. ТЕОДОРА БАЛУЛОВА/
                                           
На основание чл.18а, ал. 10 от АПК уведомлението да се постави на табло в СГКК -Сливен и да се публикува на електронната страница на Агенция по геодезия,
картография и кадастър.
*Дата на поставянe на табло:14.10.2020г.
*Дата на сваляне от табло:21.10.2020г.

slogan bg