Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-24686-12.10.2020

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ ИВАНОВ ДО: СОФИЙКА СТОИМЕНОВА МИТОВА
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-93013-20.02.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-8499-10.09.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. София за поземлен имот с идентификатор 68134.1894.191, поземлен имот с идентификатор 68134.1894.192, поземлен имот с идентификатор 68134.1894.862, поземлен имот с идентификатор 68134.1894.887, поземлен имот с идентификатор 68134.1894.986, състоящо се в 
Коригират се границите на поземлен имот с идентификатор 68134.1894.192 в съответствие с границите на имот пл. № 11 по плана на гр. София, местност „Карпузица“, кв. 41, документ за собственост и съгласно проект на правоспособно лице по ЗКИР. 
Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 68134.1894.191, поземлен имот с идентификатор 68134.1894.192, поземлен имот с идентификатор 68134.1894.862, поземлен имот с идентификатор 68134.1894.887, поземлен имот с идентификатор 68134.1894.986, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-8499-10.09.2020 г. на началника на СГКК - ГР. СОФИЯ и скицата – проект към нея.

Приложение: Копие на Заповед № 18-8499-10.09.2020 г. и копие на скица проект № 15-299602-01.04.2020 г.

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК:14.10.2020 г.
    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………
    / инж. Момчил Терзийски /
 

slogan bg