Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-24645-12.10.2020 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
АСЯ ГРИГОРОВА ПОПОВА
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-560702-09.12.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-7611-14.08.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е отказано изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Бистрица за поземлен имот с идентификатор 04234.6938.195, поземлен имот с идентификатор 04234.6938.1624, поземлен имот с идентификатор 04234.6938.1760, поземлен имот с идентификатор 04234.6938.3690, поземлен имот с идентификатор 04234.6938.3691, поземлен имот с идентификатор 04234.6938.3807, състоящо се в нанасяне на поземлен имот с идентификатор 04234.6938.3807 в съответствие с границите на имот пл. № 015216 по КВС на с. Бистрица, м. „Доло“ въз основа на проект за изменение в КККР на правоспособното лице по ЗКИР и приложени документи.
В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.
В 7-дневен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-7611-14.08.2020 г. на началника на СГКК - ГР. СОФИЯ и скицата – проект към нея.

Приложение: Копие на Заповед № 18-7611-14.08.2020 г. и копие на скица-проект № 15-1170940-27.12.2019 г.
        
НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:
                                                                           ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ
                                                                                          
Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК:13.10.2020г.
 

slogan bg