Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-24565-09.10.2020 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
АДРИАНА АЛЕКСАНДРОВА КРЪСТЕВА АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ КРЪСТЕВ АДЕЛИНА НАКОВА АНДРЕЕВА
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК  чл. 54, ал. 4  от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-477519-22.10.2019 г., подадено на основание чл. 51,  ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-6022-02.07.2020 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. София за поземлен имот с идентификатор 68134.1944.2740, поземлен имот с идентификатор 68134.1944.159 и сграда с идентификатор 68134.1944.159.1, състоящо се в промяна на границите  на  поземлен имот с идентификатор 68134.1944.159 по скица-проект № 15-1032701-13.11.2019г. в съответствие с границите на УПИ II-159, кв. 3, м. в.з. Киноцентър 3 част по действащ регулационен план, одобрен със Заповед № РД-50-82/08.04.1998г.  и  въз основа на проект на правоспособно лице по ЗКИР и документи за собственост.
Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 68134.1944.2740, поземлен имот с идентификатор 68134.1944.159 и сграда с идентификатор 68134.1944.159.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

В двуседмичен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК – София и публикуване на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-6022-02.07.2020 г. на Началника на СГКК  СОФИЯ и скицата – проект към нея.

Приложение: Копия от Заповед № 18-6022-02.07.2020 г. и скица проект № 15-1032701-13.11.2019 г.
    

      ЗА  НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:
                                                                                   ИНЖ. ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА
                                                                                   със Заповед № 18-8592-14.09.2020г.

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 13.10.2020 г. 
 

slogan bg