Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-24555-09.10.2020 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ИЛИЯ ИНГЕЛЕНОВ ЕЛ-ФЕЛЕКИ
МАГДАЛИНА АПОСТОЛОВА ИВАНОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ТОНЧЕВА
ЗДРАВКО ИВАНОВ ТОНЧЕВ
СЛАВЧО ВЕЛКОВ ЖИВКОВ
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),  във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК  и чл. 54,  ал. 4  от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-276553-24.06.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-4475-27.05.2020 г. на Началника на Служба по геодезия,картография и кадастър (СГКК) СОФИЯ, с която е отказано изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. София за поземлен имот с идентификатор 68134.1970.181, поземлен имот с идентификатор 68134.1970.182, поземлен имот с идентификатор 68134.1970.282, поземлен имот с идентификатор 68134.1970.283, поземлен имот с идентификатор 68134.1970.284, поземлен имот с идентификатор 68134.1970.290, поземлен имот с идентификатор 68134.1970.293, поземлен имот с идентификатор 68134.1970.846, поземлен имот с идентификатор 68134.1970.847, поземлен имот с идентификатор 68134.1970.1202, поземлен имот с идентификатор 68134.1970.4336, поземлен имот с идентификатор 68134.1970.4568, сграда с идентификатор 68134.1970.283.1, сграда с идентификатор 68134.1970.284.1, поземлен имот с идентификатор 68134.1970.289, сграда с идентификатор 68134.1970.289.1, 
поземлен имот с идентификатор 68134.1970.848, поземлен имот с идентификатор 68134.1970.4337, сграда с идентификатор 68134.1970.4568.1, поземлен имот с идентификатор 68134.1970.181, поземлен имот с идентификатор 68134.1970.284, състоящо се в промяна границите на поземлни имоти с идентификатори 68134.1970.4337, 68134.1970.848, 68134.1970.289, 68134.1970.4568, 68134.1970.4336, 68134.1970.1202, 68134.1970.847, 68134.1970.846, 68134.1970.293, 68134.1970.290, 68134.1970.284, 68134.1970.283, 68134.1970.282, 68134.1970.182, 68134.1970.181 и сгради с идентификатори 68134.1970.4568.1, 68134.1970.289.1, 68134.1970.284.1 и 68134.1970.283.1 по скица-проект № 15-744141-15.08.2019г.,  в съответствие границите на нива с площ 3482кв.м., част от имот план. № 313, кад.л. 640, м. Ридищата,  въз основа на Решение № 8118/26.10.2000г., влязло в сила на 16.11.2000г. на Поземлена Комисия, община Витоша, Удостоверение по чл. 13 от ППЗСПЗЗ и скица към него № СТ-94-С-512-07.09.1998г. на район Витоша-СО и Скица от неодобрен кадастрален план   № 94-М-36-12.03.1997г. по проект на правоспособно лице по ЗКИР.
В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти. 
В двуседмичен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК – София и публикуване на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-4475-27.05.2020 г. на Началника на СГКК СОФИЯ и скицата – проект към нея.
Приложение: Заповед № 18-4475-27.05.2020 г. и скица проект № 15-744141-15.08.2019 г.

ЗА  НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:
                                                                                   ИНЖ. ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА
                                                                                   със Заповед № 18-8592-14.09.2020г.
Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 12.10.2020 г. 
 

slogan bg