Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-24302-08.10.2020г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
РАИСА ЗДРАВКОВА АНДОНОВА МАРТИ ВАСИЛЕВ ЛАЗАРОВ ВЛАДИ ВАСИЛЕВ ЛАЗАРОВ ИРИНА ЛЮБЕНОВА ВУЧЕВА ДО МАРТИН КРАСИМИРОВ АНГЕЛОВ МАРИЯ НИКОЛАЕВА АНГЕЛОВА ДО ДОНКА ХРИСТОВА ПРАНГОВА ДО РУМЕН ГЪЛЪБИНОВ ГЪЛЪБИНОВ
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-111842-02.03.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-6484-16.07.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. София за поземлен имот с идентификатор 68134.408.41, поземлен имот с идентификатор 68134.408.42, поземлен имот с идентификатор 68134.408.43, поземлен имот с идентификатор 68134.408.46, поземлен имот с идентификатор 68134.408.63, състоящо се в промяна на северната и източната граница на поземлен имот с идентификатор 68134.408.63 в съответствие с имот с пл. №551, кв. 130 по плана на гр. София, м. „Подуяне-Центъра“ по скица-проект № 15-241099-10.03.2020г. и се извършва въз основа на проект за изменение в КККР на правоспособното лице по ЗКИР и приложени документи.
В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.
В 7-дневен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-6484-16.07.2020 г. на началника на СГКК - ГР. СОФИЯ и скицата – проект към нея.

ЗА НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:
                                                                           ИНЖ. ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА
                             Със Заповед №18-8592-14.09.2020г.
                                                                                              

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК:12.10.2020г.
 

slogan bg