Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-2261-25.01.2021г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
. До: ОБЩИНА СЛИВЕН До: КЕРАНКА СЛАВОВА АНГЕЛОВА До: МИЛЕН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ До: СЛАВКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА До: ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ До: ИРИНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА До: ЦОНКА ДИМИТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА До: АНДОН АНДОНОВ СЛАВОВ До: СТАНИСЛАВ КОЛЕВ СТОЯНОВ До: ЖИВКО КОЛЕВ СТОЯНОВ До: ПЕТЪР АНДОНОВ СЛАВОВ До: ЙОРДАНКА АНДОНОВА СЛАВОВА
Подразделения

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-25054-20.01.2021г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за имот с идентификатор 14275.501.70 и 14275.501.620.
Изменението се изразява в оцифряване на западната граница на имот 14275.501.70, съгласно чл. 55, т. 1 от Наредба № РД-02-20-5 /15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и се извършва въз основа на oдобрен план, геодезически проект и заявление от ВИОЛЕТА НИКОЛАЕВА КОЙЧЕВА.
Със заявената промяна в КККР може да се запознаете и в случай на несъгласие да направите писмени искания и възражения в 7-дневен срок в Службата по геодезия, картография и кадастър - Сливен на адрес ул.”Димитър Пехливанов” № 2.
При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление   рег. № 01-25054-20.01.2021г., СГКК - Сливен ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за имот с идентификатор 14275.501.70 и 14275.501.620, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

                                               НАЧАЛНИК НА СГКК СЛИВЕН:.............................            
                                                                                                               /ИНЖ. Т.БАЛУЛОВА/
*На основание чл.18а, ал. 10 от АПК уведомлението да се постави на табло в СГКК -Сливен и да се публикува на електронната страница на Агенция по геодезия,
картография и кадастър.
*Дата на поставянe на табло:22.02.2021г.
*Дата на сваляне от табло:01.03.2021г.
 

slogan bg