Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-22537-16.08.2021 г.

статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО: ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ ДО: ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-449913-12.08.2021 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9146-16.08.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СЛИВЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Сливен за поземлен имот с идентификатор 67338.421.173, сграда с идентификатор 67338.421.173.2, поземлен имот с идентификатор 67338.421.171, сграда с идентификатор 67338.421.171.1, поземлен имот с идентификатор 67338.421.172, сграда с идентификатор 67338.421.173.1, състоящо се в съединяване на поземлени имоти с идентификатори 67338.421.171 и 67338.421.172, променя се границата на новообразувания имот с проектен идентификатор 67338.421.311 и поземлен имот с идентификатор 67338.421.173. Сграда с идентификатор 67338.421.173.1 е разделена на две сгради с проектни идентификатори 67338.421.173.3 и 67338.421.311.2.
Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 67338.421.173, сграда с идентификатор 67338.421.173.2, поземлен имот с идентификатор 67338.421.171, сграда с идентификатор 67338.421.171.1, поземлен имот с идентификатор 67338.421.172, сграда с идентификатор 67338.421.173.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-9146-16.08.2021 г. на началника на СГКК - ГР. СЛИВЕН и скицата – проект към нея.
Приложение: Заповед № 18-9146-16.08.2021 г. и скица проект № 15-905212-16.08.2021 г.    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СЛИВЕН:…………………
    / инж.Теодора Балулова /
*На основание чл.18а, ал. 10 от АПК уведомлението да се постави на табло в СГКК -Сливен и да се публикува на електронната страница на Агенция по геодезия,
картография и кадастър.
*Дата на поставянe на табло и публикуване на ел. страница :14.09.2021г.

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-449913-12.08.2021 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9146-16.08.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СЛИВЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Сливен за поземлен имот с идентификатор 67338.421.173, сграда с идентификатор 67338.421.173.2, поземлен имот с идентификатор 67338.421.171, сграда с идентификатор 67338.421.171.1, поземлен имот с идентификатор 67338.421.172, сграда с идентификатор 67338.421.173.1, състоящо се в съединяване на поземлени имоти с идентификатори 67338.421.171 и 67338.421.172, променя се границата на новообразувания имот с проектен идентификатор 67338.421.311 и поземлен имот с идентификатор 67338.421.173. Сграда с идентификатор 67338.421.173.1 е разделена на две сгради с проектни идентификатори 67338.421.173.3 и 67338.421.311.2.
Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 67338.421.173, сграда с идентификатор 67338.421.173.2, поземлен имот с идентификатор 67338.421.171, сграда с идентификатор 67338.421.171.1, поземлен имот с идентификатор 67338.421.172, сграда с идентификатор 67338.421.173.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-9146-16.08.2021 г. на началника на СГКК - ГР. СЛИВЕН и скицата – проект към нея.
Приложение: Заповед № 18-9146-16.08.2021 г. и скица проект № 15-905212-16.08.2021 г.    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СЛИВЕН:…………………
    / инж.Теодора Балулова /
*На основание чл.18а, ал. 10 от АПК уведомлението да се постави на табло в СГКК -Сливен и да се публикува на електронната страница на Агенция по геодезия,
картография и кадастър.
*Дата на поставянe на табло и публикуване на ел. страница :14.09.2021г.
 

slogan bg