Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-22434-13.08.2021 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО: ОБЩИНА ВЪЧИ ДОЛ ДО: СТОЯН ТОДОРОВ НЕНЧЕВ ДО: НЕНКО ТОДОРОВ НЕНЧЕВ ДО: ГЕОРГИ СТОЙКОВ ГЕОРГИЕВ ДО: ЖАСМИН СТОЙКОВ ГЕОРГИЕВ ДО: МИРОСЛАВ ДРУМЕВ ГЕОРГИЕВ
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-396179-19.07.2021 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9113-13.08.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ВАРНА, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Щипско за поземлен имот с идентификатор 84022.501.794, поземлен имот с идентификатор 84022.501.565, поземлен имот с идентификатор 84022.501.841
Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 84022.501.794, поземлен имот с идентификатор 84022.501.565, поземлен имот с идентификатор 84022.501.841, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-9113-13.08.2021 г. на началника на СГКК - ГР. ВАРНА и скицата – проект към нея.
Приложение: Заповед № 18-9113-13.08.2021 г. и скица проект № 15-826711-27.07.2021 г.
    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ВАРНА:…………………
    / инж. Красимира Божкова /
 

slogan bg