Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-22389-17.09.2020 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
АЛБЕНА КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА
Подразделения

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-401933-03.09.2020 г. от Благовест Тодоров Тодоров, пълномощник на Янко Иванов Янков, започва производство за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Патриарх Евтимово, общ. Асеновград, представляващо разделяне на поземлен имот с идентификатор 55590.52.13 на два поземлени имота, в съответствие с Договор за доброволна делба вписан под №97 от 14.04.1999 г., том 1, рег.727. Изменението е въз основа на приет проект за изменение на КККР, в което административно производство се явявате заинтересовано лице.
Предоставя Ви се възможност да се запознаете с документите към заявление вх. №01-150962-03.04.2020 г., въз основа на които е издадено Удостоверение № 25-133470-15.06.2020г. за приемане на проект за изменение на КККР. 
 В седемдневен срок от получаване на настоящото уведомление може да изразите Вашето становище и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права. 
При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление № 01-150962-03.04.2020 г., СГКК – Пловдив ще продължи процедурата по изменение на КККР, като в срока по чл. 57 от АПК  ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 /чл. 53б, ал. 5 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на АПК.
В случай, че всички страни в настоящото производство се възползват от предоставената им възможност, за предоставяне на становище и/или документи по настоящото производство, преди изтичане на посочения по-горе срок, производството може  да продължи с издаването на писмен административен акт /заповед за изменение на КККР или отказ/.

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ
Началник на СГКК - Пловдив 

Уведомлението е публикувано на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и поставено на таблото в приемната на СГКК – Пловдив на  15.10.2020 г.
Дата на сваляне от таблото 23.10.2020 г.
 

slogan bg