Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-21770-10.09.2020 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
До: ЕЛЕНА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА
До: ТАШКО ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ
Подразделения

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-225240-04.06.2020 г. от Стоилко Иванов Стоилков, пълномощник на Петрана Ташева Стоилкова, Елена Ташева Драгинова и Костадинка Петрова Хамалска, в СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.55 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), започва производство за изменение на КККР на с. Червен, общ. Асеновград, засягащо поземлени имоти с идентификатори 80437.100.34, 80437.100.35 и 80437.100.38, за които в кадастралния регистър сте записана като собственик. Изменението се състои в промяна на границата между имотите въз основа на проект за изменение на КККР.
Предоставя Ви се възможност да се запознаете с документите към заявление вх. №01-45402-28.01.2020 г., въз основа на които е издадено Удостоверение № 25-41903-13.02.2020 г. за приемане на проект за изменение на КККР. 
 В седемдневен срок от получаване на настоящото уведомление може да изразите Вашето становище и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права. 
При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението, СГКК - Пловдив ще продължи процедурата по изменение на КККР, за което ще бъде издадена скица-проект.
В случай, че всички страни в настоящото производство се възползват от предоставената им възможност, за предоставяне на становище и/или документи по настоящото производство, преди изтичане на посочения по-горе срок, производството може  да продължи с издаването на скица-проект.

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ
Началник на СГКК - Пловдив 

Уведомлението е публикувано на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и поставено на таблото в приемната на СГКК – Пловдив на  15.10.2020 г.
Дата на сваляне от таблото 23.10.2020 г.
 

slogan bg