Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-21322-09.07.2024 г.

Документи
01-150744-26.pdf (97.26 KB)
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
До: КОСТАДИН ИЛИЕВ КАФАДАРОВ
Подразделения
Пловдив

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-150744-18.03.2024 г. и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-60074-06.03.2024 г. е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър (КККР) на гр. Пловдив за сграда с идентификатор 56784.522.831.2 с адрес гр. Пловдив, ул. „Булаир“ №5, одобрена със заповед №РД-18-48/03.06.2009 г. на ИД на АГКК. 
Изменението се състои в нанасяне на два самостоятелни обекта в сграда 56784.522.831.2. Изменението е въз основа на приет проект за изменение на КККР и приложени документи към него, в което административно производство се явявате заинтересовано лице.
На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от АПК, в седемдневен срок от изтичане на срока, за който уведомлението е поставено на таблото в СГКК Пловдив и е публикувано на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите по Заявление рег. № 01-92191-19.02.2024 г. въз основа на които е издадено Удостоверение № 25-60074-06.03.2024 г. в сградата на СГКК – Пловдив, гр. Пловдив, пл. „Съединение“ №3, ет.1 и да направите писмени искания и възражения в случай на несъгласие с исканото изменение и да представите документи, доказващи претенции на права.
При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление № 01-92191-19.02.2024 г., СГКК – Пловдив ще продължи процедурата по изменение на КККР, като в срока по чл. 57 от АПК  ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 /чл. 53б, ал. 5 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на АПК.

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ
Началник на СГКК - Пловдив 

Уведомлението е публикувано на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и поставено на таблото в приемната на СГКК – Пловдив на  10.07.2024 г.
Дата на сваляне от таблото 18.07.2024 г.

slogan bg