Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-21167-08.07.2024 г.

Документи
24-21167.pdf (3.7 MB)
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО АНТОН АТАНАСОВ ТАНКОВ ДО ГЕОРГИ ТОМОВ ТОМОВ ДО МАРТИН ТОМОВ ТОМОВ
Подразделения
София - град

У В Е ДО М Л Е Н И Е

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-437497-29.07.2022 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-4067-10.04.2024 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Долни Пасарел за поземлен имот с идентификатор 22472.7312.1, състоящо се в нанасяне на поземлен имот с идентификатор 22472.7312.3 в съответствие с имот пл. №63, кад. лист №Г-20-111-Г по кадастрален план от 1971г. и се извършва по скица-проект № 15-9904039-11.08.2022г. въз основа на представен проект на правоспособно лице по ЗКИР, документ за собственост- Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №122 от 29.12.1955г., том I, дело 241, издаден от Самоковски народен съд и приложени документи.
В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.
В 7-дневен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-4067-10.04.2024 г. на началника на СГКК - ГР. СОФИЯ и скицата – проект към нея.
При несъгласие с издадения административен акт може да го обжалвате по указания в него ред.

Приложение: Копие на Заповед № 18-4067-10.04.2024 г. и копие на скица-проект № 15-904039-11.08.2022 г.

    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………
    / инж.Ивайло Иванов /

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК:10.07.2024 г.
Дата на сваляне от таблото и премахване от електронната страница на АГКК:18.07.2024 г.

Изработил:……………………….инж. Иванка Филипова

slogan bg