Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-15859-25.05.2023 г.

Документи
24-15859.pdf (610.94 KB)
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
„БЛАНК БЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
Подразделения
Плевен

    На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 56, ал. 10 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и постъпило заявление с вх. № 01-263472-10.05.2023 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, Ви уведомяваме, че поземлен имот с идентификатор 56722.652.267 и поземлен имот с идентификатор 56722.652.816, с адрес гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен, „Източна индустриална зона“, са обединени в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Плевен, в поземлен имот с идентификатор 56722.652.827, с адрес адрес гр. Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен, „Източна индустриална зона“, съгласно чл. 64, ал. 5 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, на дата 16.05.2023 г.
    
             

    Началник на СГКК гр. Плевен:………………………
                    /инж. Боряна Иванова/

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 25.05.2023 г.
Дата на сваляне от таблото и премахване от електронната страница на АГКК: 02.06.2023 г. 
 

slogan bg