Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-15510-19.05.2023 г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДИМО СТОЙКОВ ДИМИТРОВ ГЕНКА ПЕТКОВА ШИНЕВА /РУНДЕВА/ ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ РУСЕВ ПЕТКО ГЕОРГИЕВ РУНДЕВ МАРИЙКА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА АТАНАС АТАНАСОВ АТАНАСОВ
Подразделения
Сливен

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-200647-06.04.2023 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-5726-19.05.2023 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СЛИВЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Сливен за поземлен имот с идентификатор 67338.528.38, сграда с идентификатор 67338.528.38.1, сграда с идентификатор 67338.528.38.3, сграда с идентификатор 67338.528.38.2, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.528.38.2.1, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.528.38.2.2, сграда с идентификатор 67338.528.38.4, сграда с идентификатор 67338.528.38.1, състоящо се в заличаване на схеми.
Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 67338.528.38, сграда с идентификатор 67338.528.38.1, сграда с идентификатор 67338.528.38.3, сграда с идентификатор 67338.528.38.2, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.528.38.2.1, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.528.38.2.2, сграда с идентификатор 67338.528.38.4, поземлен имот с идентификатор 67338.528.38, сграда с идентификатор 67338.528.38.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В 14-дневен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-5726-19.05.2023 г. на началника на СГКК - ГР. СЛИВЕН и скицата – проект към нея.
При несъгласие с издадения административен акт може да го обжалвате по указания в него ред.
Приложение: Заповед № 18-5726-19.05.2023 г. и скица проект към нея.

    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СЛИВЕН:…………………
    / инж.Иван Петров Заповед №18-11210/08.10.2021г. /
*На основание чл.18а, ал. 10 от АПК уведомлението да се постави на табло в СГКК –Сливен и на ел. страница на АГКК.
*Дата на поставянe на табло:26.05.2023г.
*Дата на сваляне от табло:02.06.2023г.
 

ЗАПОВЕД

№ 18-5726-19.05.2023 г.

На основание чл. 54, ал. 4, във връзка с чл. 54, ал. 1 и чл. 51, ал. 1, т. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър, заявление вх. № 01-200647-06.04.2023 г. от ДИМО СТОЙКОВ ДИМИТРОВ и Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри № 25-103919-03.04.2023 г., издадено от СГКК – гр.  СЛИВЕН 

ОДОБРЯВАМ:

Изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен,
EKATTE 67338, общ. Сливен, одобрена със заповед № РД-18-31 / 19.04.2006 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 26.09.2016 г.,  
съгласно скица - проект № 15-537857/19.05. 2023 г., състоящо се в:
премахване на схеми на самостоятелни обекти, разделяне на сгради.
Нанасяне на нови обекти в КККР:
сграда с идентификатор 67338.528.38.5:
площ: 38 кв. м, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна, собственост на 
ГЕНКА ПЕТКОВА РУНДЕВА въз основа на документ:
Нотариален акт № 58 том 3 дело 566 от 30.03.1969г., издаден от РС гр.Сливен, 
МАРИЙКА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА въз основа на документ:
Нотариален акт № 58 том 3 дело 566 от 30.03.1969г., издаден от РС гр.Сливен;
сграда с идентификатор 67338.528.38.6:
площ: 41 кв. м, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна, собственост на 
ДИМО СТОЙКОВ ДИМИТРОВ въз основа на документ:
Нотариален акт № 125 том XVI рег. 5146 дело 3641 от 17.08.2004г., издаден от СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯTA;
сграда с идентификатор 67338.528.38.7:
площ: 6 кв. м, предназначение: Друг вид сграда за обитаване, собственост на 
ГЕНКА ПЕТКОВА РУНДЕВА въз основа на документ:
Нотариален акт № 58 том 3 дело 566 от 30.03.1969г., издаден от РС гр.Сливен, 
МАРИЙКА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА въз основа на документ:
Нотариален акт № 58 том 3 дело 566 от 30.03.1969г., издаден от РС гр.Сливен;
сграда с идентификатор 67338.528.38.8:
площ: 4 кв. м, предназначение: Друг вид сграда за обитаване, собственост на 
ДИМО СТОЙКОВ ДИМИТРОВ въз основа на документ:
Няма документ за собственост;

Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 67338.528.38:
данни преди промяната: площ: 352 кв. м, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), собственост на 
ДИМО СТОЙКОВ ДИМИТРОВ въз основа на документ:
Нотариален акт № 125 том 16 рег. 5146 дело 3641 от 17.08.2004г., издаден от СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯTA, 
ГЕНКА ПЕТКОВА ШИНЕВА въз основа на документ:
Нотариален акт № 120 том 1 дело 220 от 23.03.1981г., издаден от РС гр.Сливен, 
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ РУСЕВ въз основа на документ:
Нотариален акт № 62 том 1 рег. 62 дело 114 от 23.02.1981г., издаден от РС гр.Сливен, 
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ РУНДЕВ въз основа на документ:
Нотариален акт № 62 том 1 рег. 62 дело 114 от 23.02.1981г., издаден от РС гр.Сливен, 
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ РУНДЕВ въз основа на документ:
Нотариален акт № 99 том 1 дело 219 от 23.03.1981г., издаден от РС гр.Сливен
данни след промяната: площ: 352 кв. м, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), собственост на 
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ РУСЕВ въз основа на документ:
Нотариален акт № 62 том 1 рег. 62 дело 114 от 23.02.1981г., издаден от РС гр.Сливен, 
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ РУНДЕВ въз основа на документ:
Нотариален акт № 62 том 1 рег. 62 дело 114 от 23.02.1981г., издаден от РС гр.Сливен, 
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ РУНДЕВ въз основа на документ:
Нотариален акт № 99 том 1 дело 219 от 23.03.1981г., издаден от РС гр.Сливен, 
ДИМО СТОЙКОВ ДИМИТРОВ въз основа на документ:
Нотариален акт № 125 том XVI рег. 5146 дело 3641 от 17.08.2004г., издаден от СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯTA, 
ГЕНКА ПЕТКОВА ШИНЕВА въз основа на документ:
Нотариален акт № 120 том 1 дело 220 от 23.03.1981г., издаден от РС гр.Сливен;
сграда с идентификатор 67338.528.38.1:
данни преди промяната: площ: 15 кв. м, предназначение: Друг вид сграда за обитаване, собственост на 
МАРИЙКА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА въз основа на документ:
Нотариален акт № 58 том 3 дело 566 от 30.03.1969г., издаден от РС гр.Сливен, 
ГЕНКА ПЕТКОВА РУНДЕВА въз основа на документ:
Нотариален акт № 58 том 3 дело 566 от 30.03.1969г., издаден от РС гр.Сливен,
данни след промяната: площ: 15 кв. м, предназначение: Друг вид сграда за обитаване, собственост на 
ГЕНКА ПЕТКОВА РУНДЕВА въз основа на документ:
Нотариален акт № 58 том 3 дело 566 от 30.03.1969г., издаден от РС гр.Сливен, 
МАРИЙКА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА въз основа на документ:
Нотариален акт № 58 том 3 дело 566 от 30.03.1969г., издаден от РС гр.Сливен;
сграда с идентификатор 67338.528.38.3:
данни преди промяната: площ: 16 кв. м, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна, собственост на 
МАРИЙКА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА въз основа на документ:
Нотариален акт № 58 том 3 дело 566 от 30.03.1969г., издаден от РС гр.Сливен, 
ГЕНКА ПЕТКОВА РУНДЕВА въз основа на документ:
Нотариален акт № 58 том 3 дело 566 от 30.03.1969г., издаден от РС гр.Сливен,
данни след промяната: площ: 16 кв. м, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна, собственост на 
ГЕНКА ПЕТКОВА РУНДЕВА въз основа на документ:
Нотариален акт № 58 том 3 дело 566 от 30.03.1969г., издаден от РС гр.Сливен, 
МАРИЙКА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА въз основа на документ:
Нотариален акт № 58 том 3 дело 566 от 30.03.1969г., издаден от РС гр.Сливен;
Заличени обекти от КККР:
сграда с идентификатор 67338.528.38.2:
площ: 79 кв. м, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 67338.528.38.4:
площ: 10 кв. м, предназначение: Друг вид сграда за обитаване, собственост на 
МАРИЙКА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА въз основа на документ:
Нотариален акт № 58 том 3 дело 566 от 30.03.1969г., издаден от РС гр.Сливен, 
ГЕНКА ПЕТКОВА РУНДЕВА въз основа на документ:
Нотариален акт № 58 том 3 дело 566 от 30.03.1969г., издаден от РС гр.Сливен;
схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.528.38.2.1:
площ по документ: 0 кв. м, собственост на 
АТАНАС АТАНАСОВ АТАНАСОВ въз основа на документ:
Нотариален акт № 1625 том 4 дело 1401 от 22.12.1987г., издаден от РС гр.Сливен;
схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.528.38.2.2:
площ по документ: 0 кв. м, собственост на 
МАРИЙКА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА въз основа на документ:
Нотариален акт № 58 том 3 дело 566 от 30.03.1969г., издаден от РС гр.Сливен, 
ГЕНКА ПЕТКОВА РУНДЕВА въз основа на документ:
Нотариален акт № 58 том 3 дело 566 от 30.03.1969г., издаден от РС гр.Сливен;
Промени в данните за собственост и собственици за:
поземлен имот с идентификатор 67338.528.38:
собственост на 
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ РУСЕВ въз основа на документ:
Нотариален акт № 62 том 1 рег. 62 дело 114 от 23.02.1981г., издаден от РС гр.Сливен, 
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ РУНДЕВ въз основа на документ:
Нотариален акт № 62 том 1 рег. 62 дело 114 от 23.02.1981г., издаден от РС гр.Сливен, 
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ РУНДЕВ въз основа на документ:
Нотариален акт № 99 том 1 дело 219 от 23.03.1981г., издаден от РС гр.Сливен, 
ДИМО СТОЙКОВ ДИМИТРОВ въз основа на документ:
Нотариален акт № 125 том XVI рег. 5146 дело 3641 от 17.08.2004г., издаден от СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯTA, 
ГЕНКА ПЕТКОВА ШИНЕВА въз основа на документ:
Нотариален акт № 120 том 1 дело 220 от 23.03.1981г., издаден от РС гр.Сливен;
сграда с идентификатор 67338.528.38.1:
собственост на 
ГЕНКА ПЕТКОВА РУНДЕВА въз основа на документ:
Нотариален акт № 58 том 3 дело 566 от 30.03.1969г., издаден от РС гр.Сливен, 
МАРИЙКА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА въз основа на документ:
Нотариален акт № 58 том 3 дело 566 от 30.03.1969г., издаден от РС гр.Сливен;

    
Заповедта да се съобщи по реда на АПК на следните заинтересовани лица, съгласно чл. 54, ал. 4 от ЗКИР: ДИМО СТОЙКОВ ДИМИТРОВ, ГЕНКА ПЕТКОВА ШИНЕВА, ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ РУСЕВ, ПЕТКО ГЕОРГИЕВ РУНДЕВ, МАРИЙКА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА,  АТАНАС АТАНАСОВ АТАНАСОВ, 

Съгласно чл. 54, ал. 6 от Закона за кадастъра и имотния регистър, заповедта подлежи на обжалване, в 14- дневен срок от съобщаването ѝ по реда на АПК пред Административен съд - ГР. СЛИВЕН.
    Приложение: 15-537857/19.05. 2023г.

Заповедта да се връчи на Веска Колева за изпълнение.

НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СЛИВЕН: ….…………………
/ инж.Иван Петров Заповед №18-11210/08.10.2021г. /
 

slogan bg