Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-15347-08.06.2021 г.

статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО „ВИДА БУЛ“ ЕООД ИВАН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
Подразделения

На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод подадено заявление с вх. № 01-206978-15.04.2021 г. от ЮЛИ ИВАНОВ ВОЙНОВ до Службата по геодезия, картография и кадастър - СОФИЙСКА ОБЛАСТ, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Хераково за поземлен имот с идентификатор 77246.27.43, за който в КРНИ сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
Изменението се състои в отстраняване на непълнота и грешка – изменение границите на имот с идентификатор 77246.27.43 в съответствие с границите на УПИ VII – 27030, кв. 2, одобрен със Заповед № ТС – 271 от 03.10.2006 г. и отразяване на новопостроена сграда с проектен идентификатор 77246.27.43.1, както и документи удостоверяващи право на собственост.
На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7 дневен срок от изтичане на срока, за който уведомлението е поставено на таблото в СГКК Софийска област и е публикувано на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление вх. № 01-206978-15.04.2021г. в сградата на СГКК – Софийска област, гр. София, ул. Мусала №1 и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.
 При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление вх. № 01-206978-15.04.2021г. или неизразяване на становище, СГКК Софийска област ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта за поземлен имот с идентификатор 77246.27.43 като в срока по чл. 57 от АПК  ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 53б, ал. 5 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 18а от АПК
Приложение:  Скица – проект

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 10.06.2021 г.
Дата на сваляне от таблото и премахване от електронната страница на АГКК: 17.06.2021 г.

Началник на СГКК – СОФИЙСКА ОБЛАСТ:………………………
                   / инж. Светломира Славова /
 

slogan bg