Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-1524-14.01.2022 г.

статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ЖЕЧКА ДИНЕВА НИКОЛОВА ГР. СТАРА ЗАГОРА 6000
Подразделения

УВАЖАЕМА  Г-ЖО НИКОЛОВА,

На основание чл. 49а, ал.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че с протокол № 21-3038-17.12.2021 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново, са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот 11898.503.13 в с. Войнежа, з-ще Войнежа, община Велико Търново, с неустановен собственик (по искане на Иван Кръстев Иванов).
    Материалите са на разположение в Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Велико Търново.
    В 14-дневен срок от получаването на това уведомително писмо можете да
направите писмени искания и възражения по приетите кадастрална карта и 
кадастрални регистри пред Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Велико Търново.
    Работното време на Служба по ГКК – гр. Велико Търново е всеки ден от 9 до 17.30 часа.
След изтичане на 7-дневния срок от поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК Велико Търново и публикуването му на електронната страница на АГКК, уведомлението се счита за съобщено и започва да тече 14 дневен срок.

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК:14.01.22 г.
Дата на сваляне от таблото и премахване от електронната страница на АГКК:24.01.22 г.

С уважение,        

ИНЖ. НЕЛИ ОТЧЕВА
Началник на Служба по геодезия,
картография и кадастър Велико Търново

slogan bg