Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-13822-10.06.2021 г.

статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО МАРИЯ ИВАНОВА ЗГУРОВА С. НАРЕЧЕНСКИ БАНИ ОБЩ. АСЕНОВГРАД УЛ.“ПАНОРАМА“ № 31 ДО КОСТАДИН ИВАНОВ СТОЙЧЕВ ГР. ВАРНА УЛ.“ДУНАВ“ № 2
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 / чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-186137-06.04.2021 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-5580-21.05.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ПЛОВДИВ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Косово за поземлен имот с идентификатор 38799.60.223, поземлен имот с идентификатор 38799.60.130, състоящо се в делба и нанасяне на сгради.
Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 38799.60.223, поземлен имот с идентификатор 38799.60.130, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.
В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-5580-21.05.2021 г. на началника на СГКК - ГР. ПЛОВДИВ и скицата – проект към нея.
Приложение: Заповед № 18-5580-21.05.2021 г. и скица проект № 15-535871-21.05.2021 г.

    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ПЛОВДИВ:…………………
    / инж. Никола Бадев /
                                                                                                           Съгласно заповед № РД-20-16-4/02.12.2019 г.
Дата на поставяне на таблото: 10.06.2021 г.
 

slogan bg