Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-13185 /10.06.2021 г.

статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ДО СВЕТЛАНА КРЪСТЕВА ТЕПАВИЧАРОВА ГР. СОФИЯ УЛ.“МАЙОР ЮРИЙ ГАГАРИН“ № 25А ЕТ.4 АП.4
Подразделения

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-160171/24.03.2021 г. от Емилия Кръстева Босева в  СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, започва производство за изменение на КККР на с. Храбрино общ. Родопи за изменение на КККР –за  нанасяне на сграда в ПИ с ИД  77373.13.42,  за които в кадастралния регистър сте записани, като собственици/правоприемници/ и носители на вещни права. На основание чл. 34,  ал. 3 от АПК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите по заявление вх. № 01-160171/24.03.2021 г. да направите писмени искания и възражения и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.
Документите, исканията и възраженията може да изпратите на адрес: гр. Пловдив пл. “Съединение“ № 3 ет.1- с куриерска или пощенска услуга или по електронен път на Виж имейла... .
По заявление , вх. № 01-160171/24.03.2021 г.  СГКК - Пловдив ще продължи  процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за изменение на КККР на с. Храбрино общ. Родопи за изменение на КККР –за  нанасяне на сграда в ПИ с ИД  77373.13.42 , като в  срока по чл. 57 от АПК  ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 /чл. 53б, ал. 5 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 18а от АПК.
В случай, че всички страни в настоящото производство се възползват от предоставената им възможност, за предоставяне на становище и/или документи по настоящото производство, преди изтичане на посочения по-горе срок, производството може  да продължи с издаването на писмен административен акт /заповед за изменение на КККР или отказ/.    
                                             

                                                       НАЧАЛНИК НА СГКК - ПЛОВДИВ: ……………………
                                                                                                         / инж. Н. Бадев/
                                                                               Съгласно заповед № РД-20-16-4/02.12.2019 г.
Дата на поставяне на таблото: 10.06.2021 г.
 

slogan bg