Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-12893-12.05.2021 г.

статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
До: ДОНКА ХРИСТОВА ТОРОМАНОВА
Подразделения

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-594648-23.12.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-5222-12.05.2021 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ПЛОВДИВ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Беловица за поземлен имот с идентификатор 03589.66.276.
В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.
В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящето уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-5222-12.05.2021 г. на началника на СГКК - ГР. ПЛОВДИВ и скицата – проект към нея.
След изтичане на 7-дневния срок от поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Пловдив и публикуването му на електронната страница на АГКК, заповедта се счита за съобщена и може да бъде обжалвана в посочения в нея срок.

Приложение: Заповед № 18-5222-12.05.2021 г.

НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ПЛОВДИВ: ….…………………
                                                                       / инж. Никола Бадев /

Уведомлението е поставено на таблото в приемната на СГКК Пловдив на 10.6.2021г.
 

slogan bg