Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-12755-24.04.2023 г.

Документи
741394-22-61-1.pdf (767.32 KB)
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
До: КРАСИМИР ИЛИЕВ ЦАНКОВ Адрес: град Варна
Подразделения
Пловдив

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-741394-21.12.2022 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-4708-24.04.2023 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ПЛОВДИВ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Пловдив за сграда с идентификатор 56784.514.142.1, сграда с идентификатор 56784.514.142.1, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.514.142.1.1.
В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.
След изтичане на 7-дневния срок от поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Пловдив и публикуването му на електронната страница на АГКК, заповедта се счита за съобщена и може да бъде обжалвана в посочения в нея срок.
При несъгласие с издадения административен акт може да го обжалвате по указания в него ред.

Приложение: Заповед № 18-4708-24.04.2023 г.

НАЧАЛНИК НА СГКК -  град Пловдив: ……………………
                                                                          /инж. Никола Бадев/

Уведомлението е поставено на таблото в приемната на СГКК Пловдив на 25.5.2023г.
Дата на сваляне от таблото: 31.5.2023г.
 

slogan bg