Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-12422-07.05.2021г.

статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
До: АТАНАСКА ЗАПРЯНОВА ДОНИКЯН До: ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДЕЛЧЕВ До: ДИНКО ТОДОРОВ ДЕЛЧЕВ
Подразделения

На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 70, а.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-132909-11.3.2021г. и приет проект за изменение с удостоверение № 25-40469-15.02.2021г. е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлени имоти с идентификатори 43298.501.408 и 43298.501.409, находящ се в село ЛЕНОВО за което изменение сте заинтересувано лице като собственик или носител на друго вещно право. Изменението се изразява в отстраняване на непълнота и грешка в имота за нанасяне на имоти по границите на УПИ от действащия регулационен план, одобрен със заповед № РД-115-491/1993г. и се извършва въз основа на приет проект за изменение на кадастралната карта за прилагане на одобрената улична и дворищна регулация за имота.
На основание чл. 34,  ал. 3 от АПК, Ви се предоставя възможност в 7-дневен срок от получаване на настоящето писмо, да се запознаете с документите по заявление рег. № 01-132909-11.3.2021г. и да направите писмени искания и възражения и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права. 
При не представяне на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление № 01-132909-11.3.2021г., СГКК – град Пловдив ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, като в срока по чл. 57 от АПК  ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.
В случай, че всички страни в настоящото производство се възползват от предоставената им възможност за предоставяне на становище и/или документи по настоящото производство, преди изтичане на посочения по-горе срок, производството може  да продължи с издаването на писмен административен акт.
След изтичане на 7-дневния срок от поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Пловдив и публикуването му на електронната страница на АГКК, същото се счита за направено и могат да бъдат направени писмени искания и възражения в описания по-горе срок.

НАЧАЛНИК НА СГКК -  град Пловдив: ……………………
                                                                          /инж. Никола Бадев/

Уведомлението е поставено на таблото в приемната на СГКК Пловдив на 10.6.2021г.
 

slogan bg