Премини към основното съдържание

Изходящ № 24-12034-28.04.2021г.

Документи
статус
Актуално
Срок на уведомлението
7 дни
Дата на отпубликуване
До
ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА ДОЧЕВА
Подразделения

На основание чл.53, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ и във връзка с подадено заявление вх. № 01-168209-29.03.2021г. от ЕТ“ЕЛВЕКС-ВЕСЕЛКА МИКОВА“ чрез КАТЯ ИВАНОВА МАРИНОВА Ви  уведомяваме следното:
          В кадастралния регистър на недвижимите имоти /КРНИ/ на с.Бохот, на основание чл.53, ал.2, за имоти с идентификатор 05921.199.7 и 05921.200.2, са вписани следните лица, а именно:
            1. ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА ДОЧЕВА, Ид. част 1/1 от правото на собственост, Постановление за възлагане от съдебен изпълнител № 5 том 34 рег. 13103 дело 7232 от 23.12.2020г., издаден от Служба по вписванията гр.Плевен
           2.   ЕТ "ЕЛВЕКС-ЦВЕТАН МИКОВ",  Ид. част 1/1 от правото на собственост, Постановление за възлагане от съдебен изпълнител № 193 том 2 рег. 889 дело 443от 05.02.2021г., издаден от Служба по вписванията гр.Плевен
          На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в приемната на СГКК-Плевен и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 28.04.2021 г.

    Началник на СГКК – ГР. ПЛЕВЕН:…………………
    / инж. Боряна Иванова/
 

slogan bg